VOLEBNÍ PROGRAM Hnutí nezávislých, PRO - Kdyňsko

Náš program je především reálnou vizí o možné podobě a fungování města...
Tato vize je jedinou konkrétní představou o budoucnosti Kdyňska, pojďme ji tedy společně realizovat!

Souhrn našeho 
volebního programu
na období 2018 - 2022

řešení problémů s parkováním

vybudování parkovacího domu a nových ploch pro parkování

lepší péče o veřejná prostranství

zvýšení čistoty ve městě, pravidelná údržba zeleně, likvidace černých skládek


revitalizace hřbitova

pravidelný odvoz odpadu, revitalizace chodníků a oprava smuteční síně

více herních prvků

osazení návsí spádových obcí herními prvky pro děti

lepší webové stránky města

vždy aktuální informace, zavedení nových sekcí: "DOTAZY" či "HLÁŠENÍ ZÁVAD"

zlepšení informovanosti občanů

zavedení tzv. mobilního rozhlasu či informačních SMS zpráv o důležitých informacích

prevence kriminality

instalace kamer a fotopastí jakožto nástrojů ochrany života, zdraví a majetku

investice do školství

rekonstrukce budovy Masarykovy základní školy včetně modernizace učeben

zlepšení dostupnosti služeb
pro seniory

doprava mikrobusem do Domažlic, zavedení tzv. senior taxi pro méně pohyblivé seniory

začlenění infocentra pod MKS Modrá hvězda Kdyně

lepší fungování infocentra, zamezení duplicitě akcí

kvalitnější služby pro turisty

zlepšení fungování chatové osady Hájovna, oživení horské chaty a rozhledny Koráb

naslouchání občanům

zavedení tzv. hovorů se starostou, které zajistí každému občanovi individuální řešení jeho problémů

spádové obce

větší pozornost spádovým obcím, realizace potřebných investic

městská policie

směřovat k budoucímu fungování městské policie ve Kdyni

Podrobný volební program

Parkování a doprava

Život bez auta si dnes dokáže představit jen málokdo. Jaká hrůza je po návratu z práce naše auto zaparkovat na sídlišti si naopak dokážeme představit všichni. Sídliště většiny měst byla projektována v době, kdy bylo aut skutečně pomálu a v té době nikoho nenapadlo, jaký rozmach automobilové dopravy nás čeká. Výsledkem jsou téměř neprůjezdné ulice lemované zaparkovanými vozidly, přeplněná parkoviště, někdy dokonce i chodníky a travnaté plochy. Řešení tohoto problému není úplně jednoduché, pro začátek je z našeho pohledu možné stávající "parkoviště podél ulic" zlegalizovat systémem jednosměrek. Dále je možné získat parkovací plochy zúžením některých travnatých pásů na sídlištích, příp. zrušením chodníků, které jsou nepoužívané, neboť již nyní slouží jako parkoviště. Toto opatření však neřeší celý problém v jádru věci, kterým je značný nedostatek parkovacích míst. Jak do centra města dostat co nejvíce parkovacích míst, aniž by tím utrpěla zeleň a celkový vzhled města? Jednoduše, avšak ne úplně levně - vybudováním parkovacího domu. K tomuto se nabízí plocha stávajícího parkoviště mezi ulicemi Na Koželužně a Bratří Tšídů. Díky moderním technologiím by bylo možné zajistit zde pro místní obyvatele placená rezidentská stání přímo vedle místa bydliště, v samotném centru města. Důležitá je ale i bezpečnost dopravy, proto bychom na problematická místa ve městě, ale i ve spádových obcích, chtěli umístit dopravní zrcadla, která dopravní situaci zpřehlední a zabrání mnohým, často zbytečným, dopravním nehodám.

Veřejná prostranství, zeleň a volný čas

"Papírky, nedopalky, lahve, střepy,.... a další a další odpadky." Takto bohužel někdy vypadá nejenom kdyňské náměstí, ale i další ulice ve městě. Lidé se zkrátka ve vztahu k veřejným prostranstvím chovají lhostejně a neobtěžují se odpad odhazovat do košů. Není pravda, že veřejné prostranství vlastně není ničí, veřejné prostranství je nás všech a je také naší vizitkou, především je ale vizitkou města a jeho technických služeb. Chceme proto, aby o naše město i jeho spádové obce bylo lépe pečováno - aby byly odpadkové koše pravidelně vysypávány, aby se kolem sběrných nádob netvořily černé skládky, aby naše náměstí, návsi a ulice byly čisté. Vzhled města však není posuzován jen podle čistoty, důležitým aspektem image města je i zeleň a způsob jakým je o ni pečováno. Naší vizí je, aby se naše parky opět zelenaly, kvetly růžemi a dalšími květinami. Nelíbí se nám ani truhlíky s tújemi před budovou školy na náměstí, které jsou neudržované. V minulosti jsme již navrhovali jejich nahrazení bezpečnostní protihlukovou stěnou, kterou by škola mohla využít i kreativním způsobem. U ostatních zastupitelů se to však nesetkalo s pozitivním ohlasem. S úpravou zeleně úzce souvisí také současná podoba hřbitova, který by si zasloužil komplexní revitalizaci a lepší péči. Je třeba, aby odpadkové koše a místa určená k odkládání odpadu byla pracovníky technických služeb pravidelně kontrolována a odpad z těchto míst byl včas svážen, zejména pak v době Vánoc, Velikonoc a "Dušiček" .Dále je podle našeho názoru nutné ve Kdyni provádět postupnou revitalizaci sídlišť, opravy chodníků, komunikací a dalších veřejných ploch. V řadě spádových obcí města zcela chybí herní prvky pro děti a celková podoba návsí již ztrácí svůj původní účel, kterým bylo setkávání, navazování kontaktů a trávení volného času. Jejich instalaci jsme vedení města opakovaně navrhovali, dosud však vzhledem k našemu početnímu zastoupení neúspěšně.

Komunikace mezi "městem" a jeho občany

Komunikace je základním pilířem lidských vztahů a nejinak je tomu mezi městem a jeho občany. Tam, kde nejsou informace je prostor pro spekulace a nedorozumění. Město by podle našeho názoru mělo být ve vztahu k občanům  co nejotevřenější a poskytovat maximální množství informací. Vzhledem k tomu, že žijeme v 21. století není zveřejňování informací žádným problémem - chceme proto přehlednější, a hlavně zcela aktuální webové stránky města, kde budou uveřejňovány veškeré dokumenty, včetně zápisů ze zasedání zastupitelstva města. Na webových stránkách by neměla chybět ani sekce "DOTAZY", kam občané mohou psát své otázky k nejrůznějším problematikám, na které veřejně odpovídají samotní představitelé města či jeho organizací. Není v silách starosty ani ředitele technických služeb či kohokoliv jiného mít přehled o veškerých závadách na území města, proto je dobré pro dobro a rozvoj města využít přímo samotné obyvatele, kteří se ve městě denně pohybují. Proto by webu města neměla chybět ani další sekce "HLÁŠENÍ ZÁVAD". Viděli jste po cestě do práce poškozený odpadkový koš, vyvrácenou dopravní značku nebo nějakou jinou vadu na kráse našeho města? Vadí vám to a nevíte co s tím dělat? Není nic jednoduššího než právě na webu vyplnit jednoduchý formulář s popisem závady, příp. přidat fotografii a informace tak putuje přímo k těm nejpovolanějším. Stalo se vám, že jste neslyšeli hlášení místního rozhlasu a nedozvěděli jste se tak důležité informace - např. o odstávce vody či elektřiny? Rozhlas je sice jedním z možných komunikačních kanálů, má však své nedostatky - nemusí být na všech místech dostatečně srozumitelný nebo vás hlášení mine v době, kdy jste v práci. Mnohá města proto vedle hlášení místního rozhlasu v případě důležitých sdělení využívají tzv. mobilní rozhlas. Tato služba může mít podobu klasických SMS zpráv nebo aplikace pro chytré telefony. Výhodou této služby je, že vás důležité informace vždy stoprocentně zastihnou a dostanou se k vám tedy včas. Komunikace s občany může mít mnoho podob, tou nejpřirozenější je však bezpochyby osobní setkání, např. formou vyhrazených hodin pro "Hovory s občany", které u nás ve Kdyni stále chybí. Toto všechno je naše představa o budoucím možném fungování města ve vztahu k občanům. Ostatně, v 21. století přece nechceme až tak mnoho...

Služby pro občany, školství, rozvoj cestovního ruchu a kultura

Kdyně je město, které rozhodně má co nabídnout - nejen místním obyvatelům, ale také turistům. Přesto je stále co zlepšovat. Mnoho institucí, obchodů a služeb ve městě již bohužel nenajdete a musíte dojet do nedalekých Domažlic, příp. do Klatov. Pro starší občany toto bývá problém - nevlastní auto, nemají řidičský průkaz a jsou odkázáni na hromadnou dopravu. To chceme změnit a zajistit vlastní, pravidelnou a cenově výhodnou dopravu mikrobusem pro seniory do Domažlic a zpět. Občané by tak mohli v klidu absolvovat návštěvu lékaře v nemocnici, vyřídit nezbytnosti v bance, nakoupit apod. Pro méně pohyblivé občany začleňují města i obce do nabídky sociálních služeb tzv. senior taxi, které bychom chtěli zavést i ve Kdyni. V tomto případě se nejedná jen o dopravu, ale také o doprovod, asistenci či odnos nákupu. Senior taxi je možné si objednat na konkrétní den a hodinu - tato služba je tedy maximálně individuální a vyhovuje potřebám každého jedince. Dalším "bolavým" místem města je stav budov škol a školských zařízení. Často používané úsloví "děti jsou naše budoucnost" jakoby ve Kdyni neplatilo, protože do budoucnosti je třeba vždy něco investovat a to se ve Kdyni v oblasti školství neděje. Nejžalostnější je stav budovy Masarykovy základní školy, kde se bohužel zastavil čas. Počítáme proto s nutností velkých investic do rekonstrukce celého objektu základní školy včetně modernizace učeben. Kvalitnější služby si ale zaslouží také turisté - přestože máme krásné infocentrum, na kvalitě služeb je stále co zlepšovat. Chceme, aby naše infocentrum spadalo pod MKS Modrá hvězda a nedocházelo tak, mimo jiné, k duplicitě akcí v jejímž důsledku se musíte rozhodnout, jestli navštívíte vernisáž výstavy nebo koncert či besedu se zajímavou osobností. Věříme, že začleněním infocentra pod MKS Modrá hvězda by se rovněž zkvalitnil i informační servis a s ním spojené další služby pro turisty. Zlepšit chceme také fungování chatové osady Hájovna - zajistit zde během sezóny nepřetržitou službu na recepci a vylepšit dosavadní poskytovaný servis. Myslíme si, že více pozornosti a péče si zaslouží také ikona našeho regionu - rozhledna a horská chata Koráb.

Bezpečnost

O bezpečnosti se v dnešní době mluví ve všech možných souvislostech a toto téma se skloňuje všemi možnými pády. My bychom jej chtěli skloňovat zejména z hlediska prevence. Ačkoliv Kdyně není úplně maličkým městem, na naši bezpečnost a na náš majetek zde nedohlížejí žádné kamery, přestože byla v minulosti řada projektů, které jejich nákup a instalaci za výhodných podmínek umožňovaly. Kamery chrání nejenom naše bezpečí, ale také náš majetek a pomoci dokážou i v případě šetření dopravních nehod. Jejich úloha je důležitá i v péči o vzhled města - řada obcí kromě kamer totiž využívá také fotopasti, které jsou instalovány u sběrných nádob či na místě častých černých skládek. Záznam fotopasti či kamery je pak možné použít jako důkaz a pachatele potrestat pokutou v nemalé výši. Bezpečnost však není jen o kamerách. Na bezpečnost obyvatel primárně dohlíží Policie České republiky, jejíž spolupráce s představiteli města by měla být co nejužší - obě strany by k problémům měli přistupovat aktivně a zejména flexibilně. Základ je však vždy v komunikaci - abychom problémy mohli společně řešit, musíme o nich také společně diskutovat. Důležitou roli v oblasti bezpečnosti a prevence hraje také městská policie, kterou si města a obce zřizují za účelem zajištění místních záležitostí veřejného pořádku. Ve Kdyni městskou policii nemáme, ale myslíme si, že uplatnění bychom pro ni v budoucnu jistě našli - do jejích kompetencí patří oblast místních záležitostí veřejného pořádku, dopravy, ale i prevence kriminality u dětí i dospělých. Vzhledem k vlastním zkušenostem jsme si vědomi faktu, že založení vlastní městské policie není úplně jednoduchou záležitostí, stejně tak jako uzavření veřejnoprávní smlouvy s již existující městskou policií. Založení městské policie ve Kdyni proto z hlediska proveditelnosti není otázkou té úplně blízké budoucnosti, zejména pak s ohledem na kvalitu a profesionalitu strážníků. Nicméně si myslíme, že působení městské policie ve Kdyni je tou správnou budoucností, ke které se chceme ubírat...

Spádové obce

Filozofie našeho hnutí je postavena především na komunikaci a vzájemné spolupráci pro dobro Kdyňska. Ano, Kdyňska - tedy nejen samotné Kdyně, ale i všech jejích spádových obcí.  Ostatně, i proto naše hnutí nese název PRO - Kdyňsko. Potřeby občanů spádových obcí jdou často stranou právě na úkor investic ve městě, kde je třeba udržovat či budovat potřebnou infrastrukturu. Jsme si však vědomi toho, že spádové obce mají své specifické potřeby - od oprav kanalizace či vodovodu přes vybudování dětského hřiště až po opravu místních či účelových komunikací nebo pravidelnou údržbu veřejných prostranství. V průběhu uplynulého volebního období jsme spádové obce města Kdyně navštěvovali, zjišťovali jejich problémy, problémy místních spolků či organizací a pokud to bylo jen trochu možné, snažili jsme se nalézt vhodná řešení a problémy vyřešit k maximální spokojenosti všech zúčastněných. Spádové obce jsou součástí města Kdyně - chceme jim do budoucna ještě více naslouchat, protože i občané spádových obcí mají nárok na kvalitní život, tedy i na důležité investice nejen do oblasti infrastruktury.