Plnění volebního programu 2018 - 2022

V této sekci jsme pro Vás připravili základní přehled o průběhu plnění volebního programu Hnutí nezávislých, PRO-Kdyňsko pro volební období 2018 - 2022. 

Plnění našeho volebního programu je výsledkem práce nejen samotného vedení města Kdyně, ale také zaměstnanců MěÚ Kdyně, ředitelů i zaměstnanců příspěvkových organizací i jednatelů a zaměstnanců obchodních společností města Kdyně, jejichž práce je ke zlepšení fungování města v souladu s našimi programovými cíli a vizemi zcela klíčová. Všem těmto kolegyním a kolegům upřímně děkujeme za jejich mnohdy nelehkou práci!

1. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ S PARKOVÁNÍM

Vybudování parkovacího domu a nových ploch pro parkování. 

Co se nám již podařilo splnit?

Vykoupení pozemku v ul. Sokolská x Bratří Tšídů

Na tomto pozemku je v budoucnu plánována výstavba parkovacího domu. V roce 2022 dojde k zadání zpracování Studie proveditelnosti. Realizaci projektu bude předcházet veřejné projednání, příp. vypsání místního referenda.

Revitalizace sídliště Markova

Během let 2019 - 2020 byla zpracována projektová dokumentace revitalizace a nové podoby této ulice, resp. všech částí sídliště. Součástí projektu je rovněž bezbariérové propojení obou částí sídliště. Nyní probíhají nutné související administrativní práce - vydání stavebního povolení a přeložky sítí (společnost ČEZ, vedení teplovodu, apod.).

Komplexní plánování

Revitalizace sídlišť jsou plánovány koncepčně vč. způsobu řešení další potřebné infrastruktury - např. instalace podzemních kontejnerů na tříděný odpad, zpevnění ploch pod kontejnery, vhodné umístění popelnic, apod. 

Příprava revitalizace dalších ulic a sídlišť

Vytipování dalších lokalit vhodných k parkování osobních automobilů ve spolupráci s občany - zejména v blízkosti sídlišť - např. ul. Družstevní, Na Koželužně, Na Tržišti, apod.


2. LEPŠÍ PÉČE O VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ

Zvýšení čistoty ve městě, pravidelná údržba zeleně, likvidace černých skládek. 

Co se nám již podařilo splnit?

Nákup potřebné techniky

Nákup potřebného vybavení pro Technické služby Kdyně - nový svozový vůz, nové traktory, žací traktory, sněhové radlice, kontejnery, přívěsy, apod.

Péče o veřejnou zeleň

Pravidelná péče a údržba veřejné zeleně - monitoring stavu, ošetřování, prořezávání, příp. kácení nemocných dřevin. 

Revitalizace a nová výsadba

Revitalizace prostoru autobusového nádraží, úprava dřevin v areálu MŠ Dělnická, pravidelná obnova poškozených dřevin - ul. Dělnická, obec Hluboká, apod.

Údržba prostoru náměstí

Pravidelné zdravotní řezy lipové aleje, instalace okrasných truhlíků v prostoru náměstí, obnova laviček. 

Údržba hřbitova

Zajištění pravidelného sekání a údržby hřbitova pracovníky Technických služeb Kdyně, v době křesťanských svátků jsou doplňovány další nádoby na odpad. V roce 2022 započala revitalizace zeleně v areálu hřbitova - v prostoru kolem smuteční síně (viz níže - 3. REVITALIZACE HŘBITOVA). 

Odstraňování nevzhledných železných kontejnerů

Železné velkoobjemové kontejnery na sídlištích od roku 2022 postupně nahrazujeme dřevěnými přístřešky na velkoobjemové popelnice - např. Nádražní ulice (Pentagon), Na Koželužně, apod. 


3. REVITALIZACE HŘBITOVA

Pravidelný odvoz odpadu, revitalizace chodníků a oprava smuteční síně. 

Co se nám již podařilo splnit?

Řešení pozemkových záležitostí

Vyřešení dlouhodobě nevypořádaných majetkových vztahů - převod pozemků v areálu hřbitova do vlastnictví Města Kdyně (r. 2021). Do té doby pozemky spravoval Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. 

Projekt revitalizace hřbitova

V roce 2020 došlo ke zpracování projektu revitalizace hřbitova a rozdělení realizace na dílčí etapy. Zahájení revitalizace v prostoru kolem smuteční síně se uskuteční na jaře 2022. 

Oprava obvodového zdiva hřbitova

Z důvodu památkové ochrany bylo nutné před zahájením veškerých oprav hřbitovní zdi získat stanovisko orgánů památkové péče. V roce 2022 dojde ke zhotovení nových vstupních vrat a ke komplexní rekonstrukci obvodového zdiva hřbitova. 

Péče o zeleň v areálu hřbitova

Průběžně dochází ke kácení nebezpečných a poškozených stromů, pravidelná je také úprava keřů a další zeleně. 

Zřízení obecního hrobu

V roce 2022 dojde ke zhotovení obecní hrobky města Kdyně, kam budou důstojně ukládány ostatky zemřelých, kterým Město Kdyně vypravilo tzv. sociální pohřeb - tj. osoby, které nemají žádné pozůstalé, příp. opatrovanci Města Kdyně. 

Řád veřejného pohřebiště a označení hrobových míst

V návaznosti na novou legislativu byl vydán Řád veřejného pohřebiště města Kdyně, jehož vydání je dle zákona povinné. V roce 2022 dojde rovněž k osazení nového označení hrobových míst v areálu kdyňského hřbitova. 


4. VÍCE HERNÍCH PRVKŮ

Osázení návsí spádových obcí herními prvky pro děti. 

Co se nám již podařilo splnit?

Nová bezpečná pískoviště

Průběžně probíhá postupná obměna všech stávajících betonových pískovišť a jejich nahrazování bezpečnými pryžovými pískovišti - MŠ Markova, MŠ Hluboká, ul. Na Tržišti, obec Dobříkov, obec Smržovice, Nádražní 334, apod. 

Instalace nových herních prvků

Nové herní prvky byly instalovány např. na koupališti Hájovna, na koupališti v obci Hluboká, v areálu MŠ Hluboká, MŠ Dělnická, dále v obci Smržovice, Dobříkov. 

Pravidelné revize a opravy herních prvků

Zavedení a provádění pravidelných revizních kontrol dětských hřišť a veškerého mobiliáře dětských herních prvků za účelem zajištění bezpečnosti dětí. Tyto kontroly jsou ze zákona z důvodu bezpečnosti povinné. 

Přehled mobiliáře a postupná obnova

V roce 2019 došlo ke zpracování přehledu mobiliáře dětských hřišť, pískovišť a herních prvků vč. fotodokumentace. Tento přehled je pravidelně aktualizován. 


5. LEPŠÍ WEBOVÉ STRÁNKY MĚSTA KDYNĚ

Vždy aktuální informace, zavedení nových sekcí "Dotazy" či "Hlášení závad" apod. 

Co se nám již podařilo splnit?

Kompletní redesign webových stránek

V roce 2021 došlo ke zpracování nové grafické podoby stránek, změně způsobu členění webu - sekce PRO OBČANY, PRO NÁVŠTĚVNÍKY, apod. Zavedeny byly také nové sekce: DOTAZY, HLÁŠENÍ ZÁVAD, apod.

Virtuální prohlídka

Součástí nových webových stránek je rovněž tzv. virtuální prohlídka, která nabízí pohled např. do expozice Muzea příhraničí nebo židovské synagogy. Unikátní je pohled na město z rozhledny Koráb nebo věže hradu Rýzmberk. 

Elektronická úřední deska

Efektivní způsob předávání informací občanům města. Elektronická úřední deska funguje rovněž jako elektronický informační kiosek - informace o městě, o počasí, apod.

Zjednodušený web pro seniory

V dubnu 2021 byla spuštěna rovněž zjednodušená verze webu pro seniory, která umožňuje přehlednou orientaci na webu a snadné vyhledávání informací. 

online poslech HLÁŠENÍ ROZHLASU

Hlášení městského rozhlasu je na webových stránkách dostupné nejen ve formě textu, ale také formou poslechu online hlášení. 

Zlatý erb - webové stránky

V roce 2021 město Kdyně získalo
1. místo v krajském kole soutěže ZLATÝ ERB  za nejlepší webové stránky. 

Pravidelná aktualizace webových stránek

Každodenní aktualizace obsahu stránek - vkládání aktuálních informací o dění ve městě i ve spádových obcí vč. praktických informací (např. havárie, odstávky, apod.)

Zavedení internetového připojení do obecních knihoven 

Od roku 2020 je do obecních knihoven postupně instalováno internetové připojení a webové stránky města jsou tak dostupné všem obyvatelům, i těm bez vlastního přístupu na internet. Internetové připojení zdarma je k dispozici rovněž v areálu koupaliště Hájovna a koupaliště Smržovice. 

Využívání aplikace V OBRAZE

Informování občanů o aktualitách i dokumentech na úřední desce formou aplikace V OBRAZE - možnost instalace na mobilní telefony a tablety na pltaformách Android a iOS (Apple). 


6. ZLEPŠENÍ INFORMOVANOSTI OBČANŮ

Zavedení tzv. mobilního rozhlasu či informačních SMS zpráv o důležitých informacích. 

Co se nám již podařilo splnit?

Komplexní rekonstrukce městského rozhlasu

V roce 2020 byla provedena instalace nových hlásičů městského rozhlasu na území města Kdyně vč. spádových obcí. Nové hlásiče plně odpovídají současným normám a moderním požadavkům. Navíc došlo k rozšíření počtu hlásičů (tzv. hnízd) a podle potřeby dochází k jejich individuálnímu nastavování - např. v případě zvýšeného hluku je na základě požadavků občanů zvyšována hlasitost, apod. 

Facebookové stránky

Vytvoření Facebookové stránky "MĚSTO KDYNĚ" a její pravidelná aktualizace. Tato platforma funguje rovněž jako rychlý komunikační kanál - zasílání zpráv, informování o důležitých událostech (havárie, odstávky, apod.).

Kdyňské listy

Zavedení nového periodika - čtvrtletníku Kdyňské listy, který je distribuován do všech schránek občanů ve Kdyni i ve spádových obcích, stejně tak jako na další distribuční místa. 

Online poslech hlášení rozhlasu

Nové webové stránky města Kdyně umožňují kromě zveřejňování textu hlášení rovněž online poslech hlášení městského rozhlasu. 

Transparentní informování občanů

Zveřejňování podrobných důvodových zpráv k návrhu rozpočtu města Kdyně, podrobné zpracování závěrečného účtu. Pravidelné zveřejňování informací o stavu finančních prostředků na běžných účtech Města Kdyně. 

Ocenění - "Radniční listy roku 2021"

KDYŇSKÉ LISTY získaly 3. místo v krajském kole soutěže "RADNIČNÍ LISTY ROKU 2021". Tuto soutěž zaštiťuje Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a jedná se o největší soutěž radničních periodik. 


7. INVESTICE DO ŠKOLSTVÍ

Rekonstrukce budovy Masarykovy základní školy Kdyně vč. modernizace učeben. 

Co se nám již podařilo splnit?

I. etapa sanace MZŠ Kdyně

V roce 2021 proběhla I. etapa sanace budovy MZŠ Kdyně (levé křídlo budovy) vč. školní kuchyně a jejího zázemí. 

Příprava II. etapy sanace MZŠ Kdyně 

V roce 2021 byl zpracován projekt II. etapy sanace MZŠ Kdyně (pravé křídlo budovy). Realizace této akce proběhne během letních prázdnin v roce 2022. 

Příprava sanace budovy MZŠ Kdyně na Náměstí

Příprava projektové dokumentace sanace budovy MZŠ Kdyně na náměstí proběhne v roce 2022. Realizace této akce je plánována na období letních prázdnin roku 2023. 

Rekonstrukce cvičné kuchyňky MZŠ Kdyně

Komplexní rekonstrukce cvičné kuchyňky MZŠ Kdyně se uskutečnila v roce 2021 za finanční podpory IROP. Souběžně s touto akcí proběhla také rekonstrukce pracoviště školního psychologa. 

Rekonstrukce  MŠ Markova (IV. pavilon)

Dlouhodobě nevyužívaný IV. pavilon, který byl v havarijním stavu, byl opět uveden do provozu po komplexní rekonstrukci v roce 2021. V roce 2022 dojde k přípravě projektové dokumentace rekonstrukce místní školní kuchyně a jídelny, u které je zvažováno rovněž tunelové propojení s dalšími pavilony v areálu MŠ Markova. 

Rekonstrukce potřebné infrastruktury

Souběžně se všemi opravami budov škol a školek probíhá rovněž rekonstrukce potřebné infrastruktury - např. odpady v kuchyni MZŠ Kdyně, nový teplovod a instalace vodovodní přípojky v budově MZŠ Kdyně, rekonstrukce havarijního teplovodu v areálu MŠ Markova, apod. 

Výměna oken v budovách mateřských škol

V roce 2021 došlo k výměně původních a  izolačně již zcela nevyhovujících oken v objektech obou kdyňských mateřských škol. Bezprostředně po výměně oken již pozorujeme snížení dosud značně vysokých provozních nákladů na vytápění těchto objektů. 

Zastínění oken v novém pavilonu I. stupně MZŠ Kdyně

Vyřešení dlouhodobého problému s přehříváním učeben I. stupně v novém pavilonu - v roce 2021 došlo k instalaci elektronických screenových rolet, které přehřívání prosklených učeben efektivně zabrání. 

Oprava terasy a střechy MŠ Dělnická

Oprava střechy a terasy MŠ Dělnická se uskuteční v roce 2022. Celkem se jedná o výdaje rozpočtu města ve výši více než 500 tis. Kč. 

Oprava střechy školní jídelny MZŠ Kdyně

Školní jídelna MZŠ Kdyně byla dlouhodobě přezdívaná jako "krápníková jeskyně". V roce 2020 došlo proto nejen ke kompletní opravě střechy, ale i k nové výmalbě prostoru jídelny. 

Bezbariérovost

V roce 2021 byl do budovy MZŠ Kdyně pořízen tzv. schodolez - zařízení, díky kterému je budova bezbariérově přístupná i pro osoby na invalidním vozíku či se sníženou schopností pohybu. 

Využívání obnovitelných zdrojů

Projekty rekonstrukcí všech budov škol a školských zařízení jsou připravovány s důrazem na možnosti využívání obnovitelných zdrojů - např. solární panely, tepelná čerpadla, apod. 


8. ZAČLENĚNÍ INFOCENTRA POD MKS MODRÁ HVĚZDA KDYNĚ

Lepší fungování infocentra, zamezení duplicitě akcí. 

Co se nám již podařilo splnit?

TIC součástí MKS Modrá hvězda Kdyně

Od 1. 7. 2019 je Turistické informační centrum Kdyně začleněno pod MKS Modrá hvězda Kdyně. Dříve bylo TIC Kdyně provozováno společností AgAkcent, s.r.o., následně pak MAS Český les. Po změně provozovatele TIC a začlenění pod MKS Modrá hvězda Kdyně došlo k rozšíření služeb pro turisty i prodejního sortimentu.

Aktivní chod infocentra

Informační centrum, které nyní funguje pod MKS Modrá hvězda Kdyně, je organizátorem pravidelných a oblíbených turistických vycházek pod vedením zkušených turistů a průvodců. Kromě toho se v infocentru pořádají různé přednášky a besedy. Vznikají rovněž různé pracovní listy, nebo speciálně zaměřené přednášky pro školy či školky, pořádání tematických kurzů, apod.

Rozšíření a modernizace služeb TIC

V prodejní části TIC byly instalovány nové vitríny, které umožňují prohlídku veškerého prodejního sortimentu, který je obměňován dle aktuálních moderních trendů a požadavků turistů i místních obyvatel - např. pexeso s místními zajímavostmi, pohlednice, trička, ponožky, apod. 

Nové turistické logo Kdyňska

V rámci činnosti TIC vzniklo nové turistické logo Kdyňska, které v roce 2021 získalo v rámci přehlídky turistických materiálů Tursitpropag zvláštní cenu Českého rozhlasu. 

Naučná stezka se lvem Maxmiliánem

V roce 2021 vznikla naučná stezka pro děti, na které je doprovází lev Maxmilián, maskot města, který má mj. také svoji pravidelnou rubriku v Kdyňských listech. 

Kdyňské kalendárium osobností

V rámci činnosti TIC Kdyně vzniklo rozsáhlé Kdyňské kalendárium osobností, které je volně dostupné na webových stránkách města Kdyně. 

Vzdělávací panely

Prostor parku u Muzea příhraničí byl v rámci projektu "Poznáváme  svět v kdyňském  infocentru" rozšířen o naučné panely pro děti - ptačí pozorovatelnu, dendrofon a stromový domek. 

Nové webové stránky infocentra

V roce 2022 dojde ke spuštění samostatných webových stránek kdyňského infocentra, kterými TIC doposud nedisponovalo. 

Synagoga

Atraktivní prohlídky synagogy jsou maximálně přizpůsobené věku i zájmu návštěvníků. Ty nejmenší návštěvníky kdyňskou synagogou provází loutka RABI. 

Využívání muzejního parku vč. přilehlé stodoly pro kulturní akce

Park u muzea je centrem mnoha kulturních akcí během celého léta. Využívaní je rovněž stodola v tzv. Tochorovně, kde byl v roce 2021 poprvé instalován slaměný betlém. 


9. NASLOUCHÁNÍ OBČANŮM

Zavedení tzv. Hovorů se starostou, které zajistí každému občanovi individuální řešení jeho problémů. 

Co se nám již podařilo splnit?

Hovory se starostou

V době "předkoronavirové" byla zavedena pravidelná setkávání občanů se starostou města. Vládní nařízení a omezené možnosti setkávání tuto akci narušily. V roce 2022 je však tato akce opět obnovena a Hovory tak nadále pokračují (např. duben 2022 - Krámeček služeb, sídlo pečovatelské služby). 

Úvodník starosty v Kdyňských listech

Občané jsou o dění ve městě informováni nejen prostřednictvím webových stránek či pomocí dalších online platforem. Tradicí se stal rovněž úvodník starosty v každém čísle nového čtvrtletníku - Kdyňských listů, který občany seznamuje s realizovanými či připravovanými projekty. 

Sekce "Dotazy" na webu města

Na webových stránkách města byla nově zřízena sekce "DOTAZY" vč. možnosti vkládání příloh a fotografií. Součástí nového webu města je také sekce "HLÁŠENÍ ZÁVAD". 


10. SPÁDOVÉ OBCE

Větší pozornost spádovým obcím, realizace potřebných investic. 

Co se nám již podařilo splnit?

Opravy kulturních domů a hasičských zbrojnic

Ve spádových obcích jsou realizovány opravy střech, zdiva, instalace nového topení a nákup potřebného vybavení kulturních domů. Opravovány a rekonstruovány jsou také hasičské zbrojnice spádových obcí. 

Rekonstrukce koupališť a hřišť

Dále probíhají také opravy a rekonstrukce koupališť a související infrastruktury. Např. rekonstrukce toalet na koupališti Smržovice, apod. Průběžně probíhá také obnova herních prvků a pískovišť. 

Rekonstrukce kritické  infrastruktury

Přistoupit jsme mj. museli také k rekonstrukci havarijního vodovodu v obci Starec - vybudování nového vodovodu, napojení více než 20 bytových jednotek. Dále byla provedena např. rekonstrukce stropu a střechy přečerpávací stanice Starec. 

Rekonstrukce kapliček

V roce 2020 byl připraven projekt rekonstrukce kapličky v obci Starec a v obci Podzámčí. K realizaci obou akcí, jejichž předmětem je kompletní rekonstrukce vnitřních i vnějších prostor obou kapliček dojde během roku 2022 - 2023. 

Revitalizace zeleně ve spádových obcích

V roce 2021 se uskutečnila komplexní revitalizace návsi v obci Hluboká - pokácení nemocných stromů, výsadba nové zeleně. Dále se mj. realizovala také výsadba zeleně na cyklostezce na trase Dobříkov - Smržovice. 

Instalace infopointu

Na cyklostezce mezi obcemi Dobříkov a Smržovice byl v roce 2020 instalován turistický infopoint, vč. možnosti dobití mobilních telefonů či jiných zařízení. Z místa se nabízí krásný rozhled do široké krajiny. 

Rekonstrukce veřejného osvětlení

V roce 2021 započala I. etapa rekonstrukce veřejného osvětlení ve spádových obcích (Prapořiště, Hluboká, Vítovky, Branišov, Smržovice, Dobříkov), která pokračuje i v roce 2022 (Podzámčí a Kdyně). Stávající často poruchové lampy jsou postupně nahrazovány LED technologií, jejíž provoz je značně ekonomicky výhodnější a pomáhá tak šetřit veřejné prostředky. 

Zrušení velkoobjemových kontejnerů

Od roku 2021 došlo ke zrušení velkoobjemových kontejnerů na návsích spádových obcí (Vítovky, Podzámčí, Smržovice, Dobříkov), které byly nahrazeny klasickými popelnicemi. 

Zpevňování ploch pod nádobami na tříděný odpad

V rámci kultivace veřejného prostoru postupně zpevňujeme plochy pod sběrnými nádobami na tříděný odpad nejen ve Kdyni, ale také ve spádových obcích - např. v obci Hluboká (tzv. stanoviště hnízd v dolní části návsi). 


11. PREVENCE KRIMINALITY
A BEZPEČNOST

Instalace kamer a fotopastí jakožto nástrojů ochrany života, zdraví a majetku, zvýšení bezpečnosti v dopravě. 

Co se nám již podařilo splnit?

Rozšíření kamerových bodů

Ve vytipovaných lokalitách, kde docházelo k problémům s dodržováním veřejného pořádku či čistoty veřejných prostranství byly instalovány nové kamerové body - např. ul. Nádražní (parkoviště TESCO, víceúčelové hřiště v ul. Dělnická, apod.)

Jednání s Plzeňským krajem

Město Kdyně se v roce 2016 z důvodu nezájmu tehdejšího vedení radnice odmítlo zapojit do projektu "Klidné příhraničí" v rámci kterého bylo možné získat kamerové pokrytí problematických lokalit zcela zdarma. V roce 2022 jsme proto vyjednali možnost dodatečného zapojení se do tohoto projektu i pro město Kdyně a získali jsme dotaci ve výši 278 000 Kč. 

Poskytování kamerových záznamů Policii ČR

Záznamy z kamer, které monitorují veřejná prostranství  v případě spáchání přestupkového či trestního jednání na vyžádání obratem předáváme Policii ČR k realizaci dalšího šetření a zejména za účelem rychlého dopadení pachatele protiprávního jednání. 

Instalace dopravních zrcadel

Nepřehledné křižovatky a dopravně problematická místa osazujeme tzv. dopravními zrcadly - např. Nám. prof. Žákavce a ul. Komenského, obec Hluboká, apod. 

Zpracování pasportu komunikací a dopravního značení

Pasport komunikací je základním dokumentem k zajištění evidence a péče o místní komunikace ve vlastnictví města. Tento dokument poskytuje přehled o umístění a stavu dopravního značení a slouží rovněž jako důležitý podklad k šetření dopravních nehod. Existence tohoto dokumentu navíc zajišťuje soulad s aktuálními právními normami a pomáhá odstraňovat nesoulad v dopravním značení. 

Instalace nového dopravního značení

V návaznosti na pasport komunikací a dopravního značení došlo v roce 2021 k instalaci odpovídajícího dopravního značení dle stávajících legislativních požadavků pro oblast bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích. 

Příprava městského orientačního systému

V roce 2022 dojde k osazení nového městského orientačního systému, na který bude navazovat rovněž nové dopravní značení pro cyklisty. 


12. ZLEPŠENÍ DOSTUPNOSTI SLUŽEB PRO SENIORY

Doprava mikrobusem do Domažlic, zavedení tzv. senior taxi, lepší kulturní, vzdělávací a společenské vyžití. 

Co se nám již podařilo splnit?

Zřízení příspěvkové organizace "Doma ve Kdyni - centrum sociálních služeb"

Pečovatelská služba, která byla dříve odborem MěÚ Kdyně je nyní samostatnou příspěvkovou organizací, což umožňuje její efektivnější rozvoj a možnost zajištění flexibilnějšího chodu organizace a nastavení služeb přesně podle potřeb klientů. 

Pořízení automobilu se speciální vestavbou

Automobil se speciální vestavbou umožňuje převoz osob se sníženou mobilitou, zejména osob upoutaných na invalidní vozík. Díky tomu je pro kdyňské pečovatelky možné tyto osoby doprovázet k lékaři nebo jim zajistit účast na společenských či kulturních akcích. 

"Krámeček služeb" - sídlo pečovatelské služby

Sídlo pečovatelské služby se z původních nevyhovujících prostor v ul. Sokolská přesunulo do zrekonstruovaného Krámečku v ul. Markova. Krámeček slouží rovněž k setkávání se s klienty, plánování péče a konají se zde rovněž různorodé kulturní i společenské akce pro seniory a jejich rodiny. 

Modernizace zázemí pro osobní hygienu

Prostory bývalého sídla pečovatelské služby v ul. Sokolská projdou komplexní rekonstrukcí, jejíž realizace je v současné době v přípravě a měla by se uskutečnit v roce 2023. Tyto prostory budou sloužit k poskytování služeb, zejména k zajištění osobní hygieny klientů, apod.

Půjčovna kompenzačních pomůcek

Pečovatelská služba nabízí rovněž možnost zapůjčení kompenzačních pomůcek - např. invalidních vozíků, toaletních křesel, apod. Půjčovna se nachází v bývalém sídle pečovatelské služby v ul. Sokolská. 

Kdyňská akademie vzdělaného seniora

V posledních letech ve Kdyni pracujeme rovněž na zlepšení nabídky kulturních, společenských i vzdělávacích akcí pro seniory. V roce 2021 se uskutečnil první běh Kdyňské akademie vzdělaného seniora. Jedná se o cyklus přednášek, které seniorům nabízí ucelený přehled o