Na čem jsme ještě pracovali?

Průběh plnění našeho volebního programu jste si nejspíš přečetli... a prohlédli jste si také rubriku "...PŘED ...A PO...." 

Po nástupu na radnici jsme měli možnost seznámit se s řadou problémů, které je třeba řešit, zejména ve vztahu k fungování technické infrastruktury, která je z důvodu svého stáří v posledních letech velmi poruchová. Celou řadu našich plánů a vizí jsme tak museli přehodnotit a soustředit se na funkčnost kritické infrastruktury - vodovod, kanalizaci, teplovod, veřejné osvětlení, apod.

Snažili jsme se ale také zlepšovat a modernizovat služby pro občany, zkrášlovat a lépe udržovat veřejná prostranství, rozvíjet možnosti trávení volného času nebo nabídku kulturních akcí, a to i navzdory nepříznivé době, která naše volební období 2018 - 2022 zasáhla..

/PRO SPRÁVNÉ ZOBRAZENÍ TÉTO SEKCE V MOBILNÍM TELEFONU JE NUTNÉ PŘEPNOUT PROHLÍŽEČ DO VERZE PRO PC/

Pracovali jsme (bohužel často) také na opravách havárií.... 

...ale i vodovodní infrastruktury....

Z důvodu špatného stavu infrastruktury nás ve Kdyni trápí časté havárie a s nimi spojené odstávky tepla či vody...

Proto jsme schválili Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací v majetku Města Kdyně....

Na obnovu technické infrastruktury se ve Kdyni dříve příliš nemyslelo, proto bohužel na řadě míst máme pod novými komunikacemi stěžejní infrastrukturu doslova v dezolátním stavu...

Stav vodovodního a kanalizačního potrubí vždy prověřujeme odbornými kamerovými zkouškami...

...podobně jako v případě hloubkové kanalizace přímo před budovou Masarykovy základní školy Kdyně. Stav této infrastruktury byl, i navzdory její důležitosti, žalostný a v minulosti ani přes dlouhodobé potíže nikdy nedošlo ke generální opravě a výměně poškozených částí potrubí. Až pod naším vedením byla v roce 2021 provedena rozsáhlá rekonstrukce hloubkové kanalizace v této části města.

Dalším problémem našeho města je velká provázanost technické infrastruktury a nemožnost provádění dílčích oprav bez odstávek pro velké množství domácností - zejména pak v případě vodovodního řadu. 


Řešili jsme nejen stav samotné infrastruktury, ale také jejího doplňkového zařízení, které je k fungování základních služeb pro občany stěžejní ...jako v případě přečerpávací stanice Prapořiště, jejíž strop byl po léta provizorně podepřen dřevěnými kůly.

Snažili jsme se rovněž o snižování ztrát vody a snižování nákladů na energie v souvislosti s provozem vodovodní a kanalizační infrastruktury. V letech 2019 - 2021 proto došlo k vybudování sítě telemetrických stanic pro sledování a ovládání vodovodní a kanalizační infrastruktury. Díky těmto stanicím jsme schopni na klíčových bodech nepřetržitě sledovat a vyhodnocovat důležité veličiny.

Ani teplovodní vedení v našem městě bohužel není v dobré kondici - v posledních letech jsme proto pracovali nejen na průběžných opravách a rekonstrukcích teplovodu (např. hlavní budova MZŠ Kdyně, areál MŠ Markova), ale také na napojování dalších objektů, jako např. v případě Masarykovy základní školy Kdyně na Náměstí vč. sousedních objektů - řeznictví a bývalý "Dům služeb". 

Řešili jsme ale také mnohem příjemnější záležitosti a úkoly. Třeba to, jak naše město dostat do opravdové vánoční nálady a potěšit zejména naše nejmenší občánky..

Každým rokem postupně nakupujeme a instalujeme nové osvětlení...

Nepříjemně nás po více než dva roky zaměstnávala také celosvětová pandemie onemocnění COVID-19...

....a balící manufaktury....


My sami jsme se často měnili také v poštovní doručovatele. 


Z důvodu vládních nařízení proti šíření koronaviru jsme nemohli pořádat ani oblíbené a tradiční kulturní či společenské akce - např. oslavy osvobození nebo rozsvěcování vánočního stromečku...

Když to pandemická situace dovolovala, pořádali jsme ve spolupráci s MKS Modrá hvězda Kdyně celou řadu kulturních a společenských akcí pro občany města Kdyně. Mezi ty nejúspěšnější patří mj. PLES MĚSTA KDYNĚ, jehož návštěvnost se vyrovnala nejnavštěvovanějšímu hasičskému plesu...Nezapomínáme ani na DÁRCE KRVE, jejichž nezpochybnitelné zásluhy jsme na kdyňské radnici začali oceňovat již v roce 2019.

Postupně se snažíme také zkrášlovat a udržovat veřejná prostranství našeho města a více otevírat a zpřístupňovat veřejný prostor. 


Myslíme také na třídění a odkládání odpadů, které by nemělo narušovat estetiku veřejných prostranství... v roce 2022 proto došlo k instalaci krytých přístřešků na kontejnery na tříděný odpad v ul. Na Koželužně a v ul. Nádražní. Přístřešky nahradily nevzhledné železné kontejnery. 


V roce 2021 byla zahájena I. etapa rekonstrukce veřejného osvětlení ve spádových obcích...

Během let 2019 - 2020 byla zpracována projektová dokumentace revitalizace a nové podoby ul. Markova, resp. všech částí sídliště. Součástí projektu je rovněž bezbariérové propojení obou částí sídliště. 

Nezapomínáme ani na historii našeho města a zapomenuté rodáky, kteří se zasloužili o naši svobodu...

...v roce 2022 byla proto slavnostně odhalena pamětní deska věnovaná MUDr. Františku Klemensovi - leteckému navigátorovi
311. bombardovací perutě RAF ve 2. světové válce...


Ihned po nástupu na kdyňskou radnici (listopad 2018) jsme řešili způsob přidělování a stav městských bytů (viz foto). Nikdy totiž neexistovala žádná veřejně známá pravidla či směrnice, která by přidělování městských bytů upravovala... Zpracována nebyla bohužel ani koncepce rozvoje městské bytové politiky.

Na fotografii je vyobrazena kuchyňská linka, předávána novému nájemci před vznikem Odboru správy nemovitostí - tj. v době kdy správu tohoto majetku zajišťoval soukromý subjekt (tzv. Bytservis). 


...podobná situace byla také v oblasti POSKYTOVÁNÍ DOTACÍ
Z ROZPOČTU MĚSTA KDYNĚ. P
roto jsme v roce 2020 vydali zásady rady města upravující i tuto oblast veřejné podpory spolků i občanů.. O dotaci z rozpočtu města Kdyně tak mohou žadatelé (spolky, organizace, občané, apod.) žádat vždy ve dvou kolech a pro různé účely podpory. 

Kontroverzním tématem se často stávají toulavé kočky a jejich KASTRACE! Toto téma ve Kdyni nebylo nikdy dříve systematicky řešeno a v začátcích našeho působení na radnici jsme se potýkali s problémy množících se kolonií koček a velkým množstvím toulavých (a často bohužel i nemocných) koťat, zvláště pak v jarních měsících...

Společně s MKS Modrá hvězda Kdyně pracujeme na vylepšování tradičních kulturních i společenských akcí, které se snažíme stále posouvat na vyšší úroveň... podobně jako v případě Císařských slavností. 

Připravili jsme rovněž komplexní rekonstrukci dětského hřiště v ul. Markova, která započne již v průběhu roku 2022...


V roce 2021 došlo ke zpracování projektů rekonstrukčních a udržovacích prací na kapličkách v obci Starec (na snímku) a v obci Podzámčí...

...v roce 2022 došlo k rekonstrukci fasády kapličky v obci Hluboká, které byla vrácena její původní podoba, tj. bílá barva.  

Snažili jsme se také zkvalitnit a zmodernizovat služby Městské knihovny Kdyně, proto v roce 2022 došlo před budovou knihovny k umístění tzv. vratného boxu, který umožňuje navrácení vypůjčených knih i mimo provozní dobu knihovny. 

...teplovodní...

....které nás v posledních letech opravdu trápí. Stav technické infrastruktury ve Kdyni i ve spádových obcích je bohužel žalostný!

...a havarijní infrastrukturu opravujeme a myslíme i na její budoucí rozvoj a postupnou obnovu. 

...a jediný způsob jak ji opravit nebo vyměnit je... zničit často nové (z veřejných prostředků vybudované) povrchy místních komunikací nebo chodníků. 

...které umožňují odhalení prasklin a dalších míst, kde je infrastruktura poškozená a hrozí tak její havárie... Za pomoci kamerových zkoušek probíhá rovněž digitalizace těchto sítí, které jsou následně zakreslovány do mapových podkladů. Vzhledem k tomu, že tato infrastruktura často pochází z 60. let minulého století, mapové podklady zde často zcela chybí.  

V roce 2022 se proto uskutečnila rozsáhlá rekonstrukce vodovodních šoupat (v ul. Americká, ul. Mlýnská, ul. Sokolská), která do budoucna umožní provádění dílčích oprav bez nepříjemných dlouhotrvajících odstávek tekoucí vody pro občany - možnost uzavření vodovodu v každé ulice zvlášť.  

Jedná se přitom o zásadní stavbu, která zajišťuje 80 % dodávek pitné vody do vodojemu v ul. Rýzmberská, a je tak hlavní zásobárnou pitné vody pro celé město. V roce 2020 se přečerpávací stanice dočkala nové střechy, díky které jsou v bezpečí nejen zaměstnanci VaK Kdyně, ale také čerpadla v hodnotě několika set tisíc Kč, která již případné zřícení stropu neohrožuje.

Systém je plně automatizovaný a na základě získaných dat například spíná čerpadla ve vrtech tak, aby ve vodojemech byl vždy dostatek vody a zároveň hlídá, aby pro čerpání byla maximálně využita doba nízkého tarifu za elektřinu. Z charakteru nočních odtoků z vodojemů jsme schopni poznat, zda není na síti porucha. Informace o poruše, které si dnes potvrdíme v řádu hodin, jsme před zavedením systému zjišťovali i několik týdnů.  

Napojení dalších nemovitostí na teplovodní potrubí umožní zejména značnou úsporu veřejných prostředků, která v případě budovy školy mohla být realizována již po řadu desítek let...

 Město Kdyně se tak pod naším vedením poprvé rozzářilo vánoční výzdobou!

....které ve vánočním čase dělá radost nejen dětem, ale i dospělým!

...která z našich kanceláří v době I. vlny pandemie udělala výrobní...

...nebo předávací místa darovaných roušek. 
Museli jsme se, stejně jako všichni ostatní, naučit pracovat v oddělených skupinách z domova a scházet se (třeba i na schůzích městské rady) v online prostoru. 


...jediným možným řešením bylo natáčení videí a jejich následné sdílení s Vámi, občany, na sociálních sítích či na webových stránkách. Všechna videa jsou dostupná na YouTube kanálu s názvem "Město Kdyně"

Vážíme si každého, kdo jakkoliv reprezentuje naše město - proto jsme zavedli také OCEŇOVÁNÍ ÚSPĚŠNÝCH SPORTOVCŮ, kteří naše město úspěšně reprezentují na krajských, národních či mezinárodních sportovních soutěžích. Nový rozměr dostala také tradiční slavnost "VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ", která se ze stísněných prostor obřadní síně radnice přesunula do sálu kdyňské sokolovny, který nabízí bezbariérový přístup a vhodné zázemí nejen pro kočárky.


Zahájili jsme také postupné zpevňování ploch pod sběrnými nádobami na tříděný odpad. (na snímku obec Hluboká). Sběrné nádoby také pravidelně čistíme a dezinfikujeme. 


...která pokračuje i v roce 2022 (na snímku ul. Farní). Nově instalovaná LED technologie přinese nejen lepší a přirozenější osvětlení, ale především úsporu finančních prostředků...

Stavební povolení revitalizace ul. Markova bylo bohužel  vydáno až v roce 2022. Zdržení realizace nastalo zejména z důvodu nezbytnosti řešení přeložek inženýrských a infrastrukturních sítí - CETIN a teplovodní vedení. Obě tyto akce jsou značně finančně náročné a jejich realizace se pohybuje v řádech několika milionů Kč. 

Součástí revitalizace bude rovněž instalace polopodzemních kontejnerů na tříděný odpad - viz obrázek. Pamětní deska je umístěna v centru města, na rodném domě MUDr. Františka Klemense, kde se nyní nachází pobočka České pošty. 


V roce 2019 jsme proto vydali ZÁSADY PRO PŘIDĚLOVÁNÍ BYTŮ VE VLASTNICTVÍ MĚSTA KDYNĚ, jejichž systém je zcela transparentní a zohledňuje momentální bytovou i rodinnou situaci každého žadatele. Rada města Kdyně navíc využívá rovněž svůj vlastní poradní orgán - tzv. Bytovou komisi. O správu nemovitostí se již nestará soukromý subjekt, jako tomu bylo dříve, ale přímo odbor MěÚ Kdyně a jeho zaměstnanci. V roce 2020 bylo v rámci dotací z rozpočtu města Kdyně na podporu spolků, organizací, kulturních i společenských akcí i samotných občanů vynaloženo celkem 959 019,80 Kč

V roce 2021 se pak jednalo o částku 749 860 Kč
...v roce 2020 proto došlo k implementaci KASTRAČNÍHO PROGRAMU, jehož pravidla jsme nastavili motivačně rovněž i pro majitele domácích koček (i kocourů), kterým Město Kdyně hradí
50 % nákladů na kastraci vlastního zvířete. Za téměř tři roky existence kastračního programu bylo vykastrováno celkem 46 koček a kocourů!


...stejně tak pracujeme také na zcela nových akcích, které v našem městě svoji tradici a oblibu u občanů třeba teprve naleznou... takovou akcí se v budoucnu možná stane Kdyňský festival vína...

...kromě zajímavých a moderních herních prvků hřiště nabídne také odpočinkovou zónu, kterou při dohledu nad dětmi ocení zejména rodiče či prarodiče..

...v roce 2022 došlo k vypsání výběrového řízení a k výběru zhotovitele těchto rekonstrukčních prací, k jejichž realizaci dojde v letech 2022/2023. Na snímku - vizualizace podoby interiéru kaple v obci Starec. 

Došlo rovněž k výměně poškozených trámů střechy kapličky a ke zpevnění plochy před kapličkou.

Řešili jsme i to, jak zabavit děti a seznámit je s naším městem i jeho historií. Spolu se lvem Maxmiliánem Kdyňským, který má mj. svou stálou rubriku v Kdyňských listech, se můžete vydat po naučné stezce, která vás provede zajímavými místy našeho města i jejich historií.