PŘED.... A PO....

aneb JAK ŠEL ČAS..

V této sekci naleznete obrázky a krátké popisky stavu budov, infrastruktury či veřejných prostranství nebo jiného městského majetku v průběhu posledních let - resp. srovnání péče o veřejný majetek v dobách před nástupem zástupců PRO-Kdyňsko na radnici a v současné době - tj. pod vedením zástupců PRO-Kdyňsko v čele kdyňské radnice. 

/PRO SPRÁVNÉ ZOBRAZENÍ TÉTO SEKCE V MOBILNÍM TELEFONU JE NUTNÉ PŘEPNOUT PROHLÍŽEČ DO VERZE PRO PC/

MASARYKOVA ZŠ KDYNĚ

sanace objektu, rekonstrukce cvičné kuchyňky, potřebné opravy a rekonstrukce

Budova školy se s neřešenou vlhkostí a výskytem plísní potýkala několik desítek let. 

Sanační práce spočívaly zejména v obnažení vlhkého zdiva až k základům budovy...

Sanační práce provázela řada komplikací spočívajících v havarijním stavu technické infrastruktury v budově. 

Dlouhodobě neřešená vlhkost v objektu vyžadovala zcela zásadní zásahy také do vnitřních částí budovy...

Tam, kde je to s ohledem na vlhkost budovy možné, začínáme postupně rovněž s opravami interiéru školy....


Cvičná kuchyňka nyní disponuje nejmodernějším vybavením...


Školní jídelně MZŠ Kdyně se dříve přezdívalo "krápníková jeskyně"...

V roce 2021 proto započaly důkladné sanační práce v levém křídle budovy, ve školní kuchyni a v jejím zázemí. 

...a v následném odizolování těchto dlouhodobě vlhkých prostor. 

Součástí sanačních prací proto byla také instalace nových rozvodných sítí nezbytné technické infrastruktury.  

...zejména pak v prostoru školní jídelny. 

...jako např. v cvičné kuchyňce, která v roce 2021 prošla komplexní rekonstrukcí. Díky změně dispozic místnosti navíc vzniklo rovněž pracoviště školního psychologa. 

...a nabízí tak kvalitní zázemí pro praktickou přípravu na výkon budoucích povolání žáků v oblasti gastronomie. 

...příčinou stropní vlhkosti byla poškozená střecha, která nebyla řádně kontrolována ani opravována, a proto do objektu dlouhodobě zatékalo. 

...v roce 2020 byla proto střecha opravena a školní jídelna dostala novou výmalbu. 

Potřebných úprav se po sanaci dočká také hlavní vchod do budovy školy, který bude nově řešen jako bezbariérový - a to formou nájezdové rampy a vyrovnání podlahové výšky ve vstupních prostorech budovy. Součástí této rekonstrukce bude také instalace bezpečnostního zábradlí a nových vstupních dveří do objektu. 

II. ETAPA SANACE MZŠ KDYNĚ

červen - srpen 2022

Tato sekce zachycuje aktuální průběh II. etapy sanačních prací v budově Masarykovy základní školy Kdyně během letních prázdnin (červen - srpen 2022). Fotografie jsou průběžně doplňovány a aktualizovány. 

II. etapa sanace, která se týká pravého křídla budovy, započala již koncem června 2022, v návaznosti na dřívější ukončení školního roku...

Jednou ze zásadních příčin vlhkosti budovy v této části bylo napojení, resp. NENAPOJENÍ svodu dešťové vody pod chodníkem v ul. Komenského...

...dešťová voda tak bohužel po dlouhá léta stékala přímo do základů budovy, které značně ohrozila a způsobila navíc masivní vlhkost objektu. Sanační práce uvnitř budovy provází rovněž navazující práce v areálu školy.... 

...stavební a sanační práce byly zahájeny kompletním obnažením zdiva, které v důsledku neřešené letité vlhkosti ukázalo rozsáhlé poškození...

...které spočívají zejména v rekonstrukci základní technické infrastruktury. 

IV. PAVILON MŠ MARKOVA

komplexní rekonstrukce, výměna infrastruktury

Dlouhodobě uzavřený IV. pavilon v havarijním stavu.... 

Hlavní příčinou havarijního stavu IV. pavilonu MŠ Markova byl dlouhodobý únik vody do stěn a okolí pavilonu z důvodu špatného technického stavu infrastruktury.


Potřebnou rekonstrukcí prošla rovněž kancelář ředitelky MŠ Markova, která byla zcela nevyhovující, jednalo se o značně stísněný prostor, který neumožňoval žádné setkávání s rodiči či dalšími spolupracujícími subjekty. 

....znovu ožil v roce 2021 po komplexní rekonstrukci.  

 Kromě jiného došlo také k instalaci nového teplovodu ve IV. pavilonu. Zároveň došlo k vybudování nových přípojek pro ostatní pavilony, kde je stav infrastruktury bohužel podobný jako v případě IV. pavilonu. 

...v objektu byla proto jako ředitelna vytipována vhodnější místnost, a po dokončení všech sanačních a dalších stavebních prací tato kancelář plně a důstojně slouží svému účelu - viz vizualizace nové podoby ředitelny. 

MATEŘSKÉ ŠKOLY

výměna oken, oprava terasy a střechy MŠ Dělnická,  obměna herních prvků a pískovišť

V období letních prázdnin 2022 probíhá rekonstrukce terasy MŠ Dělnická...

...a z bezpečnostních důvodů neumožňoval využívání terasy. 

Potřebné rekonstrukce se dočkala také střecha
MŠ Dělnická...

V roce 2021  byla realizována výměna oken v budovách obou kdyňských mateřských škol - tj. v MŠ Dělnická i MŠ Markova. 

V mateřských školách, stejně jako na veřejných prostranstvích, probíhá průběžná výměna herních prvků, vč. rekonstrukcí pískovišť. 

Na snímku - rekonstrukce pískoviště MŠ Hluboká (odloučené pracoviště MŠ Markova). 

...jejíž stav byl dlouhodobě havarijní a zcela nevyhovující...

Takto začaly rekonstrukční práce terasy (srpen 2022). 

...k jejíž realizaci došlo v roce 2022. 

Již první zimu jsme ve všech objektech pozorovali značné snížení nákladů na vytápění, a tedy i úsporu veřejných prostředků. 

BUDOVA RADNICE

rekonstrukce kanceláří, sanace prostor, úklid archivu, skladů a sklepních prostor, elektronická úřední deska

Havarijní stav radniční věžičky...


Bývalý sklad v přízemí radnice...

Kancelář bývalého správce nemovitého majetku...

Předtím, než jsme se dostali k rekonstrukci prostor...

Modernizace se dočkala také úřední deska městského úřadu - fyzická dřevěná vývěska byla nahrazená elektronickou úřední deskou. 

Aby se občané v budově městského úřadu lépe orientovali, přibyl také jednoduchý navigační systém...

...si vyžádal alespoň provizorní zajištění. Komplexní rekonstrukce v hodnotě cca 3,5 mil. Kč se uskuteční v průběhu roku 2022/2023. 

...se v roce 2021 proměnil v kanceláře Odboru správy nemovitostí, který nahradil tzv. Bytservis. 

...se v roce 2020 stala kanceláří vedoucí Finančního odboru MěÚ Kdyně. 

...museli jsme se v roce 2019 nejprve pustit do "generálního úklidu" radnice - doslova od sklepa po půdu!

Při úklidu jsme pod nánosy letitého prachu nacházeli řadu doslova historických artefaktů! 

Zveřejňované dokumenty jsou nyní mnohem lépe čitelné a součástí elektronické úřední desky je také tzv. informační kiosek - přístup k aktualitám, informacím o městě, o počasí, apod. 

...a popisy všech kanceláří vč. jmen úředníků, kteří danou agendu vyřizují. 

VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ

revitalizace veřejných prostranství, , květinová výzdoba, herní prvky

Průběžně pracujeme na pravidelných revizích, opravách a obměně pískovišť....

...jako třeba v případě koupaliště v obci Smržovice...

Dříve nepřístupné parky na náměstí, zasvěcené obětem obou světových válečných konfliktů....

Prostor náměstí oživujeme květinovou výzdobou ...

Vylepšení se dočkal také prostor před budovou školy na Náměstí, kde neudržované tuje v truhlících .....

Nevzhledné železné kontejnery na směsný komunální odpad umístěné
 v ul. Na Koželužně....

...stejně tak zmizel rovněž velkoobjemový železný kontejner v ul. Nádražní...

V roce 2020 došlo k celkové revitalizaci autobusového nádraží ve Kdyni a k instalaci veřejného osvětlení, které zde po řadu let zcela chybělo...

Z prostoru náměstí zmizely nevzhledné a pro pozornost řidičů a viditelnost chodců nebezpečné cedule informující o kulturních akcích. Tyto informace jsou nyní zveřejňovány na webových či FB stránkách MKS Modrá hvězda Kdyně či na výlepních a vývěsních plochách, mj. také na plotě Muzea příhraničí. 

Dlouho potřebné renovace a péče se dočkaly také lavičky nejen v prostoru lipové aleje na kdyňském náměstí, které jsou vyhledávaným místem odpočinku všech generací....

...i herních prvků nejen ve Kdyni, ale i ve spádových obcích. 

...kde došlo ke kompletní výměně herních prvků a vzniklo zde i příjemné posezení. 

...se otevřely a celý prostor navíc doplnily umělecky kované květinové oblouky. 

...a každým rokem se snažíme ji dle možností také vylepšovat. 

....nahradila barevná květinová výsadba, která je každoročně obměňována. 

...jsme nahradili přístřešky na velkoobjemové plastové kontejnery, které jsou samozřejmě uzamykatelné...

...kde jej nahradil stejný uzamykatelný přístřešek jako v ul. Na Koželužně. 

...spolu s projektem revitalizace byl zpracován rovněž projekt dětského hřiště s klidovou zónou. Realizace tohoto záměru bude možná v souvislosti s přeložkou vedení elektrické energie společnosti ČEZ v roce 2023. 

Na náměstí naopak přibyl přehledný turistický rozcestník, doplněný o turistickou mapu. 

Komplexní výměna laviček i dětského pískoviště byla provedena také v ul. Na Tržišti, stejně tak jako potřebné opravy zde umístěných herních prvků. 

Postupně dochází také ke zpevňování povrchů pod sběrnými nádobami na tříděný odpad. Přístup k nádobám je tak jednodušší, zejména pak v případě nepříznivého počasí, kdy je nezpevněný povrch kolem kontejnerů často podmáčený. 

NEMOVITÝ MAJETEK

péče o nemovitosti, rekonstrukce prostor

Takto vypadala předávaná bytová jednotka novému nájemci před zřízením Odboru správy nemovitostí MěÚ Kdyně.

Součástí rekonstrukce bytových jednotek....

Bytové jednotky dostávají také nové podlahy...

Kromě rekonstrukcí vnitřních prostor pracujeme také na nových omítkách. Jedním takovým příkladem je např. dům č.p. 133, který slouží nejen jako bytový dům, ale také zázemí oblíbené cukrárny.

Nové fasády se dočkal také objekt č.p. 140 na kdyňském náměstí...

Řeznictví - fasáda spodní části objektu před rekonstrukcí. 


Sanace a rekonstrukce bývalé kanceláře Campanatour...Dlouho odkládané opravy se v roce 2021 dočkala také střecha řadových bytových domů v ul. Sokolská....  

Současná bytová politika města Kdyně je maximálně koncepční. Bytové jednotky se průběžně rekonstruují.  

...jsou samozřejmě také rekonstrukce bytových jader. 

....a také okna nebo dveře. 

Kromě nové fasády byla na tomto objektu zhotovena také nová střecha. 


....dřívější restaurace U Votrubů se kromě fasády dočkala také nového provozovatele, a tedy i svého znovuotevření. 

Rekonstrukce fasády započala sanačními pracemi - bylo provedeno komplexní odizolováno (tzv. podříznutí) přední části objektu a posléze zde byla zhotovena sanační omítka. 

...kde je nyní, po komplexní rekonstrukci těchto prostor, secondhand. Tyto prostory dlouhodobě trpěly neřešenou vlhkostí, proto zde byly opět provedeny komplexní sanační práce a odizolování. 

V důsledku špatného stavu střechy do bytových jednotek v nejvyšších patrech po celé léta zatékalo a docházelo k poškozování nejen budovy, ale také majetku uživatelů těchto bytů. 

VEŘEJNÁ ZELEŇ

revitalizace, výsadba a pravidelná péče

Autobusové nádraží před revitalizací...

Dělnická ulice před revitalizací zeleně....

Výměna poškozených lip v prostoru Náměstí....

Výsadba stromů podél cyklostezky mezi obcemi Dobříkov a Smržovice....

Revitalizace zeleně se uskutečnila také na návsi obce Hluboká, kde došlo k pokácení nemocných a dlouhodobě neudržovaných stromů se sekundárními korunami...

Špatný zdravotní stav stromů v areálu kdyňského hřbitova...

Revitalizace prostoru kolem smuteční síně započala pokácením dlouhodobě neudržovaných dřevin, následně dojde k položení nové dlažby a realizaci nové výsadby dle zpracovaného projektu. Nová výsadba (viz vizualizace) bude plně respektovat půdní podmínky lokality i možnosti a náročnost péče o zeleň. 

...a po revitalizaci a nové výsadbě zeleně. 

....a po realizaci nové výsadby. 

...a lípy po provedení tzv. zdravotního řezu aleje. 

...byla podpořená Nadací ČEZ. 

...a bylo zde rovněž provedeno komplexní ošetření zeleně (zdravotní řez), na které postupně navazuje nová výsadba dle projektu, zpracovaného odbornými arboristy. 

...vedl k nezbytnému pokácení několika vzrostlých stromů, ke kterému došlo v roce 2019. Souběžně došlo také ke zpracování projektu komplexní revitalizace areálu hřbitova. I. fáze tohoto projektu započala v roce 2022 a zabývá se revitalizací prostoru kolem smuteční síně a bude doplněna rovněž o výsadbu nové zeleně. 

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

nové sídlo, vozidlo se speciální vestavbou

Pečovatelská služba byla dříve odborem Městského úřadu Kdyně....

Sídlem organizace se stal "Krámeček služeb" v ul. Markova. Původní sídlo v Sokolské ulici bylo totiž pro kancelářskou práci zcela dispozičně nevyhovující....

Rozrostl se také vozový park kdyňských pečovatelek, do kterého v roce 2020 přibyl osobní automobil....

...od roku 2020 je samostatnou příspěvkovou organizací s názvem "Doma ve Kdyni - centrum sociálních služeb". 

...nové prostory umožňují nejen přijímání klientů a plánování péče společně s rodinnými příslušníky klienta, ale kromě jiného také pořádání společenských či vzdělávacích akcí pro seniory. 

...vybavený speciální nájezdovou rampou, který umožňuje převoz osob upoutaných na invalidní vozík. 

HŘBITOV

komplexní revitalizace, oprava hřbitovní zdi, zřízení obecního hrobu

Obecní hrob města Kdyně, který slouží k ukládání  ostatků zemřelých, kterým Město Kdyně vypravilo tzv. sociální pohřeb, nebyl až do roku 2022 udržován. 

Hřbitovní zeď byla dlouhodobě narušena kořeny vzrostlých akátů a docházelo k jejímu postupnému borcení. 

Práce komplikovala zejména památková ochrana kostela, pod kterou spadá rovněž obvodové zdivo areálu hřbitova. 

Nové podoby se dočkají rovněž vstupní vrata do areálu hřbitova...

Z tohoto důvodu muselo dojít k přezdění vstupních pilířů...

V červenci 2022 započala také dlouhodobě plánovaná revitalizace prostoru kolem smuteční síně na kdyňském hřbitově...

V roce 2022 došlo ke zhotovení nové krycí i nápisové desky a k celkové rekonstrukci obecního hrobu, který je tak konečně důstojným místem posledního odpočinku. 


Aby bylo možné zeď důkladně opravit, muselo bohužel dojít k  pokácení stromů a následnému rozebrání zdi ve všech poškozených místech. 

Realizaci stavebních prací proto předcházelo vyžádání stanovisek orgánů památkové péče a opakovaná jednání o stavebních postupech a podobě nových vstupních vrat.

 

 ...která budou rovněž korespondovat s původní podobou vrat a se stanoviskem orgánů památkové péče.  

...které budou následně osazeny novými ručně kovanými vraty. 

..po dokončení revitalizace by se prostor kolem smuteční síně měl stát důstojným místem rozloučení s našimi blízkými...

OSTATNÍ

Centrum vodní zábavy Kdyně je sice chloubou města. Svůj někdejší lesk však získává zpět až v posledních třech letech...

V bazénu nás trápila zejména dlouhodobá koroze některých komponent v bazénové části, které v minulosti nebyly pozinkované.

Přečerpávací stanice pitné vody v obci Starec je z hlediska vodovodní infrastruktury zcela klíčovou stavbou, neboť zajišťuje 80 % pitné vody do vodojemu v ul. Rýzmberská a jedná se tak o hlavní zásobárnu pitné vody pro celé město. Přesto byl po dlouhá léta strop této přečerpávací stanice provizorně podepřen dřevěnými kůly... 

Neméně důležitá je rovněž přečerpávací stanice na Korábu.... 

Svozový vůz MAN Technických služeb Kdyně (na fotografii v pozadí) již dlouhá léta přesluhoval a byl značně poruchový....

V nové zástavbě rodinných domů v ul. Na Skalce byla v roce 2021 dokončena výstavba pozemní komunikace, kterou provázely problémy.

Stejně tak se nové komunikace dočkala také další z nových ulic - ul. Pod Korábem. Ale ani zde nebyla výstavba úplně jednoduchá....

Nezapomínáme ani na drobné sakrální stavby ve spádových obcích...

Postupná modernizace vybavení a techniky je prováděna také v příspěvkové organizaci MKS "Modrá hvězda" Kdyně...

Zásadního vylepšení v podobě praktických závěsů mezi sloupy se dočkal také sál Sokolovny Kdyně, který je nyní možné více uzpůsobit jednotlivých kulturním i společenským akcím. Prostor je nyní nejen mnohem důstojnější, ale také variabilnější... Díky tomu je možné zde pořádat mj. Vítání občánků či Oceňování sportovců. 

Důležitá je také péče o navazující technickou infrastrukturu - např. dlouhodobě neudržované a zanesené odtokové žlaby...

Řady změn se v uplynulých třech letech dočkalo také přírodní koupaliště Hájovna. Pro sezónu v létě 2019 bylo nutné vyřešit provoz stánku s občerstvením, neboť původní provozovatel a vlastník stánku u vstupu do areálu jej již odmítl nadále provozovat. 

Postupnou rekonstrukcí od roku 2021 prochází veřejné osvětlení nejen ve Kdyni, ale také ve spádových obcích...

...kdy jsou do oprav interiéru bazénu ze strany vedení města investovány potřebné finanční prostředky. 

Dalším problémem bylo také odpadávání stropních desek, které musely být z důvodu bezpečnosti návštěvníků neprodleně odstraněny. 

...až v roce 2020 se přečerpávací stanice dočkala nové střechy, díky které jsou v bezpečí zejména čerpadla v hodnotě několika set tisíc Kč, která již případné zřícení stropu neohrožuje.  


...která se nutné opravy dočkala v roce 2021. 

....v roce 2021 jej proto nahradil nový a technicky vyspělejší svozový vůz značky SCANIA. 

V době výstavby rodinných domů totiž nebyl projekt komunikace zpracován a vlastníci pozemků tak své domy stavěli "na slepo". V době výstavby komunikace jsme se tak potýkali zejména s problémy týkajícími se vyrovnávání nivelačních výšek a zajištění vjezdu k pozemkům. 

...vzhledem k výskytu povrchových vod a častým potížím během vysokých srážek bylo nutné vyřešit důkladné odvodnění nové komunikace. 

...v roce 2022 došlo k rekonstrukci fasády kapličky v obci Hluboká, které byla vrácena její původní podoba, tj. bílá barva. 

Došlo rovněž k výměně poškozených trámů střechy kapličky a ke zpevnění plochy před kapličkou. 

V současné době probíhají přípravné projektové práce na rekonstrukci kapličky v obci Starec a Podzámčí.  

...kde bylo např. nahrazeno staré nehomologované pódium zcela novým mobilním pódiem, které je nejen bezpečné, ale rovněž snadno a rychle přemístitelné...


Zázemí sokolovny bylo po letech vybaveno plnohodnotnou kuchyňkou, která je důležitá zejména pro zajištění potřeb vystupujících kapel či herců, kteří mají stanovené nároky, které je ze strany organizátorů nutné splnit. ....které v případě prudkých dešťů mají za úkol odvod vody a zabránění vyplavení domů či chatek (zde vyčištěný žlab v obci Starec, směrem k vodojemu). 

Nový stánek s velkou pergolou se v roce 2022 dočkal další nadstavby - a to doslova! Pohled na koupaliště si nyní můžete vychutnat z výšky a z pohodlí posezení na terase nad stánkem s občerstvením. 

...nové lampy využívají LED technologii a jejich provoz je tak nejen ekonomičtější, ale mají rovněž příjemnější a přirozenější svítivost.