PŘED.... A PO....

V této sekci naleznete obrázky a krátké popisky stavu budov, infrastruktury či veřejných prostranství v průběhu posledních let - resp. srovnání péče o veřejný majetek v dobách před nástupem zástupců PRO-Kdyňsko na radnici a v současné době. 


MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA KDYNĚ

Budova školy se s neřešenou vlhkostí a výskytem plísní potýkala několik desítek let. 

Sanační práce spočívaly zejména v obnažení vlhkého zdiva až k základům budovy...

Sanační práce provázela řada komplikací spočívající v havarijním stavu technické infrastruktury v budově. 

Tam, kde je to s ohledem na vlhkost budovy možné, začínáme rovněž s opravami interiéru školy....

Školní jídelně MZŠ Kdyně se dříve přezdívalo "krápníková jeskyně"...

V roce 2021 proto započaly důkladné sanační práce v levém křídle budovy, ve školní kuchyni a v jejím zázemí. 

...a v následném odizolování těchto dlouhodobě vlhkých prostor. 

Součástí sanačních prací proto byla také instalace nových rozvodných sítí nezbytné technické infrastruktury.  

...jako např. v cvičné kuchyňce, která prošla komplexní rekonstrukcí v roce 2021. 

...příčinou stropní vlhkosti byla poškozená střecha, kterou do objektu dlouhodobě zatékalo...

...v roce 2020 byla proto střecha opravena a školní jídelna dostala novou výmalbu. 


IV. PAVILON MŠ MARKOVA

Dlouhodobě uzavřený IV. pavilon v havarijním stavu.... 

Hlavní příčinou havarijního stavu IV. pavilonu MŠ Markova...

....znovu ožil v roce 2021 po komplexní rekonstrukci.  

...byl dlouhodobý únik vody do stěn a okolí pavilonu z důvodu špatného technického stavu infrastruktury. Kromě jiného došlo také k instalaci nového teplovodu. 


BUDOVA KDYŇSKÉ RADNICE

Havarijní stav radniční věžičky...

Bývalý sklad v přízemí radnice...

Kancelář bývalého správce nemovitého majetku...

Než jsme se však dostali k rekonstrukci prostor....


Modernizace se dočkala také úřední deska městského úřadu - fyzická dřevěná vývěska byla nahrazená elektronickou úřední deskou. Zveřejňované dokumenty jsou nyní mnohem lépe čitelné a součástí elektronické úřední desky je také tzv. informační kiosek - přístup k aktualitám, informace o městě, počasí, apod. 

....si vyžádal alespoň provizorní zajištění. Komplexní rekonstrukce v hodnotě cca 3,5 mil. Kč se uskuteční v průběhu roku 2022. 

....se proměnil v kanceláře Odboru správy nemovitostí. 

..se stala kanceláří vedoucí finančního odboru MěÚ Kdyně. 

...museli jsme se nejdříve pustit do generálního úklidu radnice - doslova od sklepa až po půdu! 

Aby se občané v budově městského úřadu lépe orientovali, přibyl také jednoduchý navigační systém a popisy všech kanceláří vč. jmen úředníků, kteří danou agendu vyřizují.


VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ

pískoviště a herní prvky

Dříve nepřístupné parky na náměstí, zasvěcené obětem obou světových válečných konfliktů....

Prostor náměstí každoročně oživujeme květinovou výzdobou ..

Vylepšení se dočkal také prostor před budovou školy na Náměstí, kde neudržované tuje v truhlících .....

...se otevřely a celý prostor navíc doplnily umělecky kované květinové oblouky. 

..a každým rokem se snažíme ji dle možností také vylepšovat. 

....nahradila barevná květinová výsadba. NEMOVITÝ MAJETEK

Předávaná bytová jednotka před zřízením Odboru správy nemovitostí MěÚ Kdyně.

Součástí rekonstrukce bytových jednotek....

Bytové jednotky dostávají také nové podlahy...

nebyty

řeznictví

Sanace a rekonstrukce bývalé kanceláře Campanatour...

Současná bytová politika je maximálně koncepční. Bytové jednotky se v maximální možné míře rekonstruují.  

...jsou samozřejmě také rekonstrukce bytových jader. 

....a také okna nebo dveře. 

řeznictví

...kde je nyní, po komplexní rekonstrukci těchto prostor, secondhand. 


VEŘEJNÁ ZELEŇ

Autobusové nádraží před revitalizací...

Dělnická ulice před revitalizací zeleně....

Výměna poškozených lip v prostoru Náměstí....

Výsadba stromů podél cyklostezky mezi obcemi Dobříkov a Smržovice....

Revitalizace zeleně se uskutečnila také na návsi obce Hluboká, kde došlo k pokácení nemocných a dlouhodobě neudržovaných stromů se sekundárními korunami...

Špatný zdravotní stav stromů v areálu kdyňského hřbitova...

...a po revitalizaci a nové výsadbě zeleně. 

....a po realizaci nové výsadby. 

...a lípy po provedení tzv. zdravotního řezu aleje. 

...byla podpořená Nadací ČEZ. 

...a byla zde rovněž realizována nová výsadba zeleně dle projektu vypracovaného odbornými arboristy. 

...vedl k nezbytnému pokácení několika vzrostlých stromů. V roce 2022 započne komplexní revitalizace areálu hřbitova. I. fáze se bude zabývat revitalizací prostoru kolem smuteční síně a bude doplněna rovněž o výsadbu nové zeleně.  


PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

Pečovatelská služba byla dříve odborem Městského úřadu Kdyně....

Sídlem organizace se stal "Krámeček služeb" v ul. Markova. Původní sídlo v Sokolské ulici bylo totiž pro kancelářskou práci zcela dispozičně nevyhovující....

Rozrostl se také vozový park kdyňských pečovatelek, do kterého v roce 2020 přibyl osobní automobil....

...od roku 2020 je samostatnou příspěvkovou organizací s názvem "Doma ve Kdyni - centrum sociálních služeb". 

...nové prostory umožňují nejen přijímání klientů a plánování péče společně s rodinnými příslušníky klienta, ale kromě jiného také pořádání společenských či vzdělávacích akcí pro seniory. 

...vybavený speciální nájezdovou rampou, který umožňuje převoz osob upoutaných na invalidní vozík. 


OSTATNÍ

Centrum vodní zábavy Kdyně je sice chloubou města. Svůj někdejší lesk však získává zpět až v posledních třech letech...

V bazénu nás trápila zejména dlouhodobá koroze některých komponent v bazénové části, které v minulosti nebyly pozinkované.

Přestože je přečerpávací stanice pitné vody v obci Starec z hlediska vodovodní infrastruktury zcela klíčovou stavbou, po dlouhá léta byl její strop provizorně podepřen dřevěnými kůly... 

Neméně důležitá je rovněž přečerpávací stanice na Korábu.... 

Svozový vůz MAN Technických služeb Kdyně (na fotografii v pozadí) již dlouhá léta přesluhoval a byl značně poruchový....

V nové zástavbě rodinných domů v ul. Na Skalce...

Stejně tak se nové komunikace dočkala také další z nových ulic - ul. Pod Korábem. Ale ani zde nebyla výstavba úplně jednoduchá....

...kdy jsou do oprav interiéru bazénu ze strany vedení města investovány potřebné finanční prostředky. 

Dalším problémem bylo také odpadávání stropních desek, které musely být z důvodu bezpečnosti návštěvníků neprodleně odstraněny. 

...v roce 2020 se přečerpávací stanice dočkala nové střechy, díky které jsou v bezpečí zejména čerpadla v hodnotě několika set tisíc Kč, která již případné zřícení stropu neohrožuje.  

...která se nutné opravy dočkala v roce 2021. 

....v roce 2021 jej proto nahradil nový a technicky vyspělejší svozový vůz značky SCANIA. 

..byla v roce 2021 dokončena výstavba pozemní komunikace, kterou provázely problémy. V době výstavby rodinných domů totiž nebyl projekt komunikace zpracován a vlastníci pozemků tak své domy stavěli "na slepo". V době výstavby komunikace jsme se tak potýkali zejména s problémy týkajícími se vyrovnávání nivelačních výšek a zajištění vjezdu k pozemkům. 

...vzhledem k výskytu povrchových vod a častým potížím během vysokých srážek bylo nutné vyřešit důkladné odvodnění nové komunikace.