...z úvodníku starosty v únorových Kdyňských listech

03.02.2023

Milí spoluobčané,

srdečně Vás prostřednictvím úvodníku Kdyňských listů vítám v novém roce a přeji Vám, ať je pro Vás rok 2023 plný zdraví, štěstí, radosti, spokojenosti, lásky a úspěchů a ať je přinejmenším aspoň o něco lepší než rok 2022, který jsme úderem půlnoci 31. prosince 2022 nechali za sebou jako minulost. Přesně před rokem jsem úvodník únorového čísla Kdyňských listů začínal úvahou, že rok 2022 bude plný různorodých výzev. Jistě mi dáte za pravdu, že jsem se bohužel nespletl, ačkoliv bych mnohem raději bilancoval uplynulý rok jako rok "nudný a poklidný", kterým však rok 2022 rozhodně nebyl. Společně jsme prožili zahájení válečného konfliktu na Ukrajině, následnou energetickou krizi a ekonomickou recesi, jejíž projevy v podobě vysoké inflace všichni každodenně pociťujeme ve svých peněženkách. Nejen v pozici starosty často říkávám, že "problémy jsou od toho, aby se řešily", a proto jsme se v uplynulém roce všechny uvedené problémy a výzvy, kterým jsme nejen z pozice vedení města čelili, snažili vyřešit tak, jak nejlépe to v danou chvíli bylo možné. Stejné to bude i v roce letošním - ať už nám všem rok 2023 připraví jakékoliv výzvy, budeme se s nimi spolu s Vámi, občany, vypořádávat stejně odhodlaně jako v roce 2022.

Jednou z již zmíněných výzev je energetická krize, se kterou se potýkáme v našich domácnostech a která značně zatěžuje naše peněženky. Stejně tak energetická krize bohužel zatěžuje i městskou kasu, resp. městský rozpočet, ze kterého je financován provoz veřejných služeb a budov, kde jsou tyto služby poskytovány - školy, školky, kulturní a sportovní zařízení apod. Energetickou krizi bohužel doplnila ještě ekonomická recese, doprovázená vysokou mírou inflace, která k závratným cenám energií denně přidává ještě vysoké ceny potravin, pohonných hmot i dalšího zboží každodenní potřeby. S tímto souvisí také ceny služeb, včetně služeb pro občany, mezi které patří např. svoz komunálního odpadu. Pro rok 2023 proto došlo ke zvýšení sazby místního poplatku za systém odpadového hospodářství, o jehož důvodech se dočtete v článku místostarostky na str. XYZ. Zkrátka a dobře - poskytování každé služby je spojeno s určitými náklady, které se následně promítají do ceny dané služby pro koncového zákazníka. Nejčastějším důvodem zvyšování cen služeb jsou opět ceny energií, se kterými je spjata prakticky každá služba - od vytápění prostor přes jejich osvětlení až po zajištění teplé vody či provozu potřebných elektrospotřebičů apod. V případě veřejných služeb kalkulace ceny pro zákazníky vychází rovněž z nákladů, které poskytovateli služby v souvislosti se službou vznikají. V případě již zmíněného odpadového hospodářství se do sazby poplatku za komunální odpad promítají např. ceny pohonných hmot, ceny skládkovného, mzdy zaměstnanců apod.

Na podobném principu cenotvorby by měly fungovat i další služby pro občany - např. pronájem městských bytů. Město Kdyně dlouhodobě patří mezi města s nejnižší sazbou nájemného v Plzeňském kraji a přední příčky v tomto ohledu držíme i na celorepublikové úrovni. S pronájmem bytů se bohužel také pojí určité povinnosti a náklady, které je třeba hradit a promítat je do ceny této služby, tj. do výše nájmu, stejně jako náklady spojené s údržbou tohoto majetku a jeho rozvojem či modernizací. Známe to všichni ze svých domácností - na jednom konci domu, bytu, chaty nebo zahrady skončíte s opravami či plánovanými rekonstrukcemi a na druhém konci můžete rovnou začít od samého začátku. Stejně by to mělo fungovat i v případě městského majetku, pokud k němu jeho správce, tj. vedení města, přistupuje "s péčí řádného hospodáře", tedy jako k vlastnímu. Abychom však do rozvoje městských nemovitostí mohli investovat potřebné prostředky, musíme alespoň část nákladů spojených s touto službou rovněž promítnout do její ceny, tj. do výše nájmu. Jen pro představu - řada městských nemovitostí (bytových jednotek i nebytových prostor) je ve velmi špatném stavu a vyžaduje rozsáhlou rekonstrukci. Prakticky ve všech objektech se potýkáme s vlhkostí léta neřešenou, starými rozvody energií, nevyhovující technickou infrastrukturou či vybavením apod. Velká část městských bytů dodnes disponuje starými bytovými jádry z umakartu. Výměna bytového jádra je finančně náročnou rekonstrukcí a městský rozpočet stojí cca XXXX. Se vznikem Odboru správy nemovitostí MěÚ Kdyně vznikla v roce 2020 jasná koncepce bytové politiky, která spočívá v pravidelné údržbě, opravách a rekonstrukcích nemovitostí. Všechny tyto činnosti jsou finančně velmi náročné a na jejich realizaci by se tedy měli nájemníci, jakožto uživatelé této služby, do určité míry spolupodílet. Na druhou stranu ale nájemníci městských bytů průběžnými opravami a rekonstrukcemi získávají vyšší standard této služby, a s tím se tedy logicky pojí vyšší cena nájmu. V této souvislosti od občanů poslední dobou často slýchávám kritiku týkající se výše nájmů v městských bytech. Ano, Rada města Kdyně musela z výše uvedených důvodů přistoupit ke zvýšení cen nájemného v městských bytech, tato kritika se však hlasitě ozývala již na konci minulého roku, tedy před samotným zvýšením cen nájemného. Mnozí občané si bohužel neuvědomují, že náklady na bydlení nepředstavuje jen samotné nájemné, ale také další služby - zejména úhrada energií, jejichž ceny distributoři v souvislosti s energetickou krizí značně navýšili. Nájemné v kdyňských městských bytech i po jeho letošním navýšení stále patří mezi nejnižší v České republice a stále se ani zdaleka nepřibližuje k "ceně v místě a čase obvyklé". Na výše zmíněné slovní spojení "péče řádného hospodáře" začíná pamatovat i stát, který tímto přístupem ze strany samospráv plánuje podmiňovat zisk dotací na rekonstrukce a opravy městských nemovitostí. Pokud nebude město mít stanovené ceny nájmů ve výši, která je v daném místě a čase obvyklá, nebude mít nárok na získání dotace na opravy a rekonstrukce nemovitostí. Zjednodušeně řečeno: "Pokud sis, starosto, nechal svým neuváženým, nehospodárným chováním spadnout městský nájemní dům na hlavu, mj. i proto, že jsi nevybíral adekvátní nájem, ze kterého bys následně hradil opravy a rekonstrukce, pomoc od státu rozhodně nečekej!" Město Kdyně v uplynulém roce do oprav a rekonstrukcí bytových jednotek i bytových domů investovalo více než 11 mil. Kč a s podobně vysokými investicemi se počítá i v nadcházejících letech. Tímto přístupem tak budeme nájemníkům uhrazené nájemné "vracet" formou určité protihodnoty v podobě řádně udržovaných a moderně rekonstruovaných nemovitostí, o které máme z pozice vedení města povinnost se starat jako o vlastní majetek.

U služeb bych v závěru svého únorového úvodníku ještě chvíli zůstal. Mezi veřejné služby řadíme totiž také služby spojené s technickou infrastrukturou, mj. například zajištění odkanalizování spádových obcí. Navzdory tomu, že se nacházíme v 21. století, stále ještě není řada spádových obcí města Kdyně odkanalizována, tj. napojena na veřejnou kanalizaci a na čistírnu odpadních vod ve Kdyni (Na Kobyle). Do nedávné doby nebyl odkanalizován dokonce ani objekt mateřské školy v Hluboké, stejně jako část obce Hluboká, kde probíhá v současné době celková obnova. Legislativa pro tuto oblast se z důvodu ochrany životního prostředí v posledních letech zpřísňuje a města i obce musejí podnikat potřebné kroky k postupnému odkanalizování obcí, nebo jej zajistit jiným způsobem - např. domovními čističkami odpadních vod nebo septiky se speciálními filtry. Z pozice vedení města Kdyně v této oblasti již řadu let podnikáme potřebné kroky směřující k odkanalizování spádových obcí, které na veřejnou kanalizaci dosud nejsou napojeny. V této souvislosti je mj. rovněž zpracováván projekt intenzifikace čistírny odpadních vod Kdyně, jejíž stávající kapacita je již nedostačující. Na občany spádových obcí, kde není možnost napojení na veřejnou kanalizaci, z pozice vedení města pamatujeme již nyní. V současné době připravujeme Zásady Rady města Kdyně pro poskytování dotací na zajištění odkanalizování nemovitostí, v rámci kterých bude na jednu nemovitost v obci, kde není možnost napojení na veřejnou kanalizaci, možné žádat radu města o dotaci ve výši 30 000 Kč. Tyto prostředky budou účelově vázány na nákup domovní čističky odpadních vod či jiného zařízení, které řeší nakládání s odpadními vodami z domácností v souladu s platnou legislativou. Tato forma pomoci občanům by měla být alespoň částečnou kompenzací jejich diskomfortu v podobě nižšího standardu veřejných služeb spočívajícím v nemožnosti napojení nemovitostí na veřejnou kanalizaci.

Prostor vyhrazený pro mé úvodní řádky jsem beze zbytku vyčerpal, proto se s Vámi, milí spoluobčané, rozloučím přáním slunečných jarních dní, ale hlavně pevného zdraví a pozitivní mysli. Ať už je před námi jakkoliv těžká doba, je třeba si zachovávat pozitivní mysl, která nám pomůže všechny překážky překonat o něco snadněji, přinejmenším alespoň s úsměvem na tváři, se kterým jde všechno lépe. Alespoň se to tak v lidových příslovích říká a já tomu pevně věřím...


Oskar Hamrus

starosta města