...z úvodníku starosty v Kdyňských listech

10.05.2022

Vážení spoluobčané,

po čtvrt roce opět nastal čas uzávěrky Kdyňských listů, a já tak usedám nad jarní úvodník, který píši v aprílovém počasí předvelikonočních dní. V okamžiku, kdy budete tyto řádky číst, budou velikonoční svátky již dávnou minulostí a pozornost nás všech se bude upírat k plánům na léto a letní prázdniny. Mnozí z Vás v kontextu letních prázdnin jistě zaznamenali informaci o prodloužení letních prázdnin, resp. zkrácení školního roku v Masarykově základní škole Kdyně. K tomuto kroku jsme z pozice rady města Kdyně museli přistoupit z důvodu realizace II. etapy sanace hlavní budovy školy, která navazuje na loňské sanační práce v levém křídle budovy a v prostoru školní kuchyně a jídelny. V letošním roce bude sanováno pravé křídlo budovy - tj. prostory šaten a dílen, které se stejně jako zbytek budovy potýkají s extrémní vlhkostí, jejímž důsledkem jsou nežádoucí plísně a nezdravé klima. Školní rok 2021/2022 v Masarykově základní škole Kdyně bude proto z důvodu realizace stavebních prací ukončen již v pátek, 24. 6. 2022. Rodiče žáků byli o této skutečnosti ze strany vedení školy informováni, aby mohli své rodinné letní aktivity této skutečnosti přizpůsobit.

Pokud se ještě na okamžik ohlédnu do nedávné minulosti, rád bych na těchto stránkách zmínil PLES MĚSTA KDYNĚ, který se uskutečnil ve zcela neobvyklém termínu, mimo plesovou sezónu, v sobotu 2. dubna 2022. Důvod přesunu obvyklého únorového termínu plesu je prostý - snažili jsme se vyhnout nejvyšší vlně koronavirové nákazy, kterou jsme předvídali právě na únor, a ples jsme tak od počátku roku plánovali na jarní měsíce. Zájem o lístky v předprodeji byl i vzhledem ke "koronavirovému kulturnímu hladu" ve společnosti neuvěřitelný - během týdne byl městský ples bezmála s maximální kapacitou sálu beznadějně vyprodaný. Večerem i celou plesovou nocí se linula pozitivní a srdečná atmosféra - všichni jsme byli vděční, že máme opět možnost se osobně setkat na takto velké společenské akci, kde nám úsměv po dlouhé době nepřekrývaly roušky ani respirátory. Tato skutečnost pro mě byla potvrzením již odeznívající koronavirové pandemie, s jejímiž následky jsme se uplynulé téměř tři roky společně potýkali. Tuto krizi však bohužel plynule vystřídala další, zcela odlišná krize - válečný konflikt na Ukrajině. Přestože pro nás byla Ukrajina vždy zemí spíše vzdálenou, válečný konflikt ji přiblížil a s ní i vzpomínky na českou, resp. československou minulost v souvislosti s rokem 1968, který mnozí z nás znají jen z učebnic dějepisu nebo z vyprávění rodičů či prarodičů. Možná právě proto se v celé České republice strhla taková vlna solidarity a ochoty pomáhat. Pomáhat jsme se rozhodli i ve Kdyni, přestože naše možnosti jsou velmi omezené. Rozhodli jsme se proto jít cestou pomoci těm ukrajinským občanům, kteří k našemu městu mají vztah a kteří zde dlouhodobě pracují. Bezprostředně po vypuknutí tohoto konfliktu jsem z pozice starosty oslovil místní zaměstnavatele s dotazem na potřebu řešení dočasného ubytování pro rodiny místních ukrajinských pracovníků. Výsledkem je vyčlenění čtyř městských bytů pro dlouhodobé ukrajinské zaměstnance, za kterými z Ukrajiny přišly jejich rodiny - ženy a děti. Město Kdyně dlouhodobě disponuje vlastní ubytovnou v ul. Markově, kde je v současné době ubytováno celkem 50 ukrajinských občanů. Většinou se jedná o dlouhodobé zaměstnance místních firem, kteří i navzdory končícím vízům plynule přešli pod režim tzv. dočasného ubytování, aby zde mohli i nadále pracovat a živit své rodiny.

Forem pomoci je samozřejmě mnohem více a od samotného počátku jsme se snažili vypořádat se se všemi problémy, které se na města i obce valily, co možná nejlépe. V tomto směru jsme do této krize vstupovali již "zoceleni" koronavirovou pandemií a řadu problémů jsme již dokázali předvídat a připravit se na jejich efektivní řešení. Pomocnou ruku řadě rodin v podobě poskytnutí dočasného ubytování nabídli sami občané ve svých domech, penzionech, či rekreačních objektech. Na kdyňské radnici se mj. uskutečnila sbírka humanitární pomoci, která byla vlakem dopravena přímo do Kyjeva. Posléze jsme pomohli uspořádat sbírku dětského oblečení pro válečné sirotky a toto oblečení díky kontaktům zde dlouhodobě žijících Ukrajinců putovalo přímo do konkrétního ukrajinského sirotčince. Další formou pomoci Ukrajině bylo uspořádání benefičního koncertu OPEN STAGE PRO UKRAJINU, který jsme spolu s MKS Modrá hvězda Kdyně uspořádali po zkušenostech s loňským OPEN STAGE PRO MORAVU v souvislosti s tornádem. Na pomoc Ukrajině se vybralo neuvěřitelných 131 238 Kč, které jsme odeslali na konto Ukrajinské ambasády v ČR.

Jak tomu tak běžně bývá - počáteční soucitnou euforii každé krize vždy střídá fáze apatie a posléze i jakýsi vzdor vůči veškerému dění a konání druhých, stejně jako tomu bylo v případě pandemie onemocnění COVID-19. V případě ukrajinské krize tomu nejspíš nebude jinak. Již nyní slýchávám různé rozhořčené reakce a dotazy, zda město Ukrajincům platí to či ono?... Zda vyčleňuje všechny volné byty pro potřeby Ukrajinců na úkor kdyňských občanů? Nebo zda dokonce vystěhováváme naše občany z městských bytů, abychom je uvolnili pro válečné uprchlíky? Rozhodně ne! Ujišťuji vás, že z pozice vedení města neděláme nic nad rámec či běžný standard toho, co v současné době řeší všichni starostové a městské rady napříč Českou republikou. Jak jsem uváděl již výše - vyčleněny byly celkem 4 městské byty, a to pro rodiny zde dlouhodobě zaměstnaných ukrajinských pracovníků. Ve Kdyni ve vztahu k ukrajinské krizi postupujeme zcela koordinovaně ve spolupráci s krizovým štábem ORP Domažlice i krizovým štábem Plzeňského kraje. Nezbývá než věřit, že se tento válečný konflikt brzy nachýlí ke konci a ukrajinští občané, kteří našli azyl nejen v naší zemi, se budou moci vrátit zpět do své vlasti, do svých domovů.

Na těchto stránkách Vás kromě jiného seznamuji také s důležitými investičními akcemi a ani v tomto čísle tomu tedy nebude jinak. Mnozí z Vás jistě zaznamenali postup prací na opravě obvodového zdiva hřbitova, před jejichž zahájením bylo bohužel nutné přistoupit k pokácení vzrostlých akátů, stojících podél zdi. Právě kořeny těchto stromů byly příčinou borcení a postupného sesunu hřbitovní zdi, jejíž stav byl v posledních měsících již havarijní a životu nebezpečný. Je mi upřímně líto každé zeleně, o kterou v posledních letech ve Kdyni i ve spádových obcích přicházíme, pokud však nebyla dlouhá léta ošetřována, její špatný stav je bohužel již nezvratný. Ani odborné zásahy arboristů bohužel často nedokážou mnohé stromy ozdravit tak, aby pro své okolí nepředstavovaly potenciální nebezpečí - např. během vichřic a silných poryvů větru, které v posledních letech zažíváme stále častěji. Na každé kácení zeleně však vždy navazuje nová výsadba, kterou ve spolupráci s odborníky volíme tak, aby se stromům v daném prostředí dobře dařilo a abychom byli schopni jim posléze věnovat potřebnou pravidelnou péči. Opravu obvodového zdiva hřbitova doprovází rovněž dlouho plánovaná revitalizace zeleně v prostoru kolem smuteční síně. Vzrostlá zeleň, mezi kterou převažovaly túje a nízké keře, byla bohužel v zanedbaném stavu právě z toho důvodu, že o ni dlouhá léta nebylo náležitě pečováno. Doufám proto, že místo posledního rozloučení s našimi blízkými se v brzké době stane opět kultivovaným prostředím, ačkoliv žádná úprava tohoto prostoru nedokáže zmírnit bolest a smutek, který zde při smutečních obřadech zažíváme. Koloběh lidského života, resp. jakéhokoliv života, je zkrátka neúprosný - i proto starou výsadbu nahrazuje výsadba nová, která má celý svůj "život" před sebou.

V letošním roce stojíme také na prahu zahájení I. etapy revitalizace ul. Markovy, která byla vyčíslena na 8 mil. Kč. Projekt, na kterém již třetím rokem intenzivně pracujeme a který "oběhl" všechna nutná administrativní kolečka, neustále narážel na celou řadu technických překážek v podobě nezbytných přeložek sítí - vedení elektrického napětí a teplovodního potrubí. Realizace obou těchto přeložek je náročná nejen z časového, ale především z finančního hlediska a obě přeložky, nezbytné k zahájení stavebních úprav, se vyšplhají na několik milionů Kč. Revitalizace ul. Markovy je klíčovou investicí zejména z hlediska nedostatku parkovacích ploch a její realizací vznikne cca 60 automobilových stání. Projekt počítá rovněž s bezbariérovým propojením obou částí ulice a s umístěním podzemních kontejnerů na tříděný odpad, které významně šetří prostor a jsou navíc velmi elegantním estetickým řešením třídění komunálních odpadů.

Jak jsem zmiňoval již v úvodu - naše myšlenky se brzy budou upínat směrem k létu, slunci, vodě a odpočinku a toto vše nám ve Kdyni poskytuje areál přírodního koupaliště Hájovna. Aby bylo koupaliště na léto připravené pro Vás, návštěvníky, bylo nutné jej stejně jako každý rok vyčistit od veškerých nánosů řas, bahna a listí. Této náročné práce se na konci března opět ujali kdyňští dobrovolní hasiči, za což jim patří velké poděkování! Práce na místě jim nejen díky týmové spolupráci, zkušenostem a dobré organizaci práce ze strany velitele sboru, Václava Sokola, šla opravdu od ruky a Hájovna je na jakékoliv letní dobrodružství či odpočinek připravena opravdu důkladně! Aby to letošní léto na Hájovně bylo ještě o něco radostnější, čeká na Vás jedna novinka - letní terasa na Hájovně! Stupňovitá terasa vznikla nad kioskem s občerstvením a stane se místem pro Vaše setkávání i relaxaci s příjemným výhledem na vodní plochu i okolí koupaliště. Věřím, že toto další vylepšení areálu koupaliště Hájovna uvítáte.

Teď už opravdu nezbývá nic jiného, než popřát Vám pohodové jarní i letní měsíce plné sluníčka, radosti, odpočinku a příjemných chvil s Vašimi nejbližšími! ...Těším se na viděnou - třeba zrovna NA HÁJOVNĚ !


Oskar Hamrus,
starosta města Kdyně

Fotogalerie