Starosta města Kdyně informuje...

01.08.2019

Vážení spoluobčané, v tomto sloupku bych pro vás rád shrnul některé důležité věci na městském úřadě ve Kdyni, v samotném městě i v jeho spádových obcích, které se udály za uplynulého půl roku. Již v únoru jsme vás prostřednictvím Zpravodaje Kdyňsko informovali o nové směrnici pro přidělování bytů, kterou jsme se snažili připravit tak, aby co nejvíce reflektovala aktuální bytovou i životní situaci žadatelů. Po šesti měsících její účinnosti musím konstatovat, že nastavená kritéria fungují opravdu dobře a daří se nám byty přidělovat přednostně těm občanům, kteří je z různých důvodů skutečně potřebují. Ve směrnici je rovněž pamatováno na přidělení bytu "v zájmu města" - tento institut je určen především lékařům, školským pracovníkům a dalším osobám, jejichž působení ve městě je důležité pro zachování služeb pro občany. V letošním roce jsou dokončovány rozsáhlé investiční projekty, tím největším je kdyňská hasičská zbrojnice, která je již zkolaudována a probíhá její vybavování nábytkem a dalším potřebným vybavením. Spolu s kdyňskými hasiči plánujeme termín jejího slavnostního otevření, aby i vy, občané, jste měli možnost si tuto stavbu prohlédnout i uvnitř. Vaší pozornosti jistě neunikla ani vzdělávací a odpočinková zahrada (nedaleko obchodu Tesco), která je již téměř hotová a čekají ji poslední úpravy. Realizaci tohoto projektu kromě jiného komplikoval také odpad, který se v areálu zahrady nacházel ještě z období původní "chemičky". Před jeho likvidací musely být provedeny odborné odběry, aby byly identifikovány látky, které se v nádržích nacházely. Nicméně, odpad je již zlikvidován a práce na zahradě pokračují, nyní nás však trápí pro změnu velké sucho, které vyžaduje časté zalévání nově vysázených stromů i rostlin. Jistě jste si všimli také nových laviček, které zdobí kdyňské náměstí i park u muzea. Z důvodu jejich kompletní renovace se jejich instalace bohužel prodloužila. Věřím ale, že jste s novými lavičkami spokojení a jejich pozdní umístění nám pro letošní rok odpustíte. Nezapomínáme ani na stromy a veřejnou zeleň - již v rozpočtu na rok 2019 byla navýšena částka na investice do této oblasti na celých 500 000 Kč. Byl proveden zdravotní řez lip na náměstí, kde také došlo k výsadbě 3 nových lip namísto starých nemocných, a mnohdy i nebezpečných, stromů. Proběhla také úprava stromů na koupališti Hájovna, u kapličky před kdyňským hřbitovem a v Muzeu příhraničí. K výsadbě nových stromů došlo také v Dobříkově a na cyklostezce mezi obcí Dobříkov a Smržovice. Důležité je také třídění odpadů, za které bych vám, občanům, chtěl poděkovat. Kdyně totiž tradičně patří na špici v žebříčku třídění odpadů a věřím, že tomu tak bude i nadále. V této oblasti nás však stále trápí černé skládky a odkládání odpadů mimo kontejnery - nicméně již pracujeme na adekvátních opatřeních a činíme kroky k potrestání nepořádníků, kteří naše město znečišťují. Na jaře byla provedena analýza všech sběrných míst ve Kdyni i ve spádových obcích, včetně jejich fotodokumentace. Na základě toho jsme přistoupili k výměně některých zvonových kontejnerů ve vybraných částech města i spádových obcích, za větší, právě aby nedocházelo k odkládání odpadů mimo sběrné nádoby. Pro některá sběrná místa hledáme nové, vhodnější, umístění a chceme pracovat na jejich celkové podobě. Nezapomínáme ani na spádové obce, kde dochází k postupným úpravám na kulturních domech, do kterých často zatéká nebo zde chybí okapy, apod.. Nechceme si vlastní nedůsledností nechat ničit městský majetek, proto jsme se ve spádových obcích zaměřili na drobné, ale stěžejní, úpravy a opravy, které zabrání dalšímu chátrání objektů, ve kterých kvete kulturní život, který je pro malé obce skutečně důležitý. O aktuálních či připravovaných projektech či plánech by se toho dalo napsat mnohem více, věřím ale, že byste si mnohé věci raději poslechli osobně, tak jako při prvních Hovorech se starostou, které se uskutečnily v červnu na kdyňské radnici. I já preferuji spíše osobní kontakt a bližší setkání s občany. Proto si dovoluji vás pozvat na další osobní setkání - 2. Hovory se starostou, které se uskuteční v září, pro změnu v odpoledních hodinách v restauraci na rozhledně Koráb. Bližší termín bude v brzké době upřesněn. Přeji vám, milí spoluobčané, hezký zbytek léta a těším se na viděnou - ať už na radnici, kde jsou pro vás dveře vždy otevřené nebo právě na Hovorech se starostou.


Oskar Hamrus, starosta města Kdyně