Rozpočet města Kdyně na rok 2022 ...opět ve znamení oprav a péče o majetek

26.01.2022

Hospodaření města Kdyně jsem se na stránkách Kdyňských listů věnovala již na sklonku minulého roku, a ani v prvním letošním čísle tomu nebude jinak. Rozpočet města, schválený pro letošní rok, je opět schodkový, se schodkem ve výši 29 495 073 Kč. V úvodu článku rovnou předesílám, že schodek nerovná se zákonitě "dluh" - schodek rozpočtu města Kdyně je plně kryt z vlastních "nastřádaných" prostředků města, konkrétně z přebytku hospodaření minulých let. Prostředky na běžných účtech města se kumulovaly zejména v uplynulých letech z důvodu celé řady důsledků pandemie onemocnění COVID-19. Rozpočet roku 2021 byl rovněž schválen jako schodkový, v důsledku pandemie a vlivem působení dalších různorodých faktorů však skončil přebytkem. Řada akcí, které musely být v loňském roce odloženy, se tak přesunula do roku letošního, kdy už, jak doufáme, bude dostatek pracovní síly, čipů i dalších potřebných komponent. Přesun těchto akcí je mj. rovněž jedním z důvodů vyššího rozpočtového schodku.

Schodkový rozpočet nemusí být veřejností vnímán vždy zcela pozitivně. Každý rozpočtový schodek, jakkoliv hluboký, by tedy nejen proto měl mít své opodstatnění. Důvodem schodkového rozpočtu však nemusí být jen velké investiční akce a rozsáhlé projekty. V případě našeho města je důvodem schodku zejména péče o stávající majetek, který je často v nevyhovujícím, bohužel až havarijním stavu. Letošní schodek ve výši téměř 30 milionů korun nám tedy bohužel nepřinese žádnou novou stavbu ani službu či nový sportovní či kulturní zážitek, což by bylo jistě příjemnější než fakt, že za téměř 30milionový schodek "jen" opravíme to, co nám po léta často doslova "padá na hlavu" nebo prostě nefunguje jak má.

Názorným příkladem je např. nutná rekonstrukce radniční věžičky v hodnotě cca 3,5 mil. Kč nebo obnova vodovodní infrastruktury ve Starci (cca 2 mil. Kč), kde jsme se v loňském roce potýkali s velkým množstvím havárií a oprav, které s sebou nesou nepříjemné odstávky vody pro místní občany, a tedy i celou řadu komplikací. Podobná situace je rovněž v oblasti odvádění a čištění odpadních vod, zde jsou na základě schváleného plánu obnovy vyčleněny 3 mil. Kč na opravy a obnovu stávající infrastruktury, jejíž stav na řadě míst bohužel není vůbec dobrý a je možné jej přirovnat k "časované bombě". Další pomyslnou "časovanou bombou" jsou problémy s nedostatkem parkovacích míst, zejména na sídlištích. V letošním roce by proto měla být zahájena I. etapa revitalizace ul. Markova, kde vznikne cca 60 parkovacích míst (cca 8 mil. Kč). Revitalizace sídlišť je v obecné rovině bohužel během na dlouhou trať - projekt, který je připravován od roku 2019 naráží na celou řadu praktických i administrativních komplikací, se kterými je v případě těchto projektů bohužel nutné počítat. Více než 6 mil. Kč v letošním roce poputuje opět do oblasti školství a předškolního vzdělávání, kde se s rozsáhlými opravami a sanačními pracemi začalo již v loňském roce. Letos nás čeká II. etapa sanace budovy Masarykovy základní školy a instalace drtiče jídla do školní kuchyně, který přispěje k ekologičtější likvidaci zbytků potravin. Souběžně s tímto bude připravován projekt sanace budovy základní školy na náměstí, jejíž stav je rovněž velmi špatný. Nezanedbatelnou položkou městského rozpočtu ve výši 3,6 mil. Kč je také rekonstrukce pavilonu kuchyně a vybudování nové jídelny v MŠ Markova. Opravy započnou také v MŠ Dělnická, kde bude opravena terasa a střecha budovy (celkem cca 500 tis. Kč). Potřebných oprav se dočkají také kapličky v obci Starec a Podzámčí spolu s Domem v kožichu (cca 900 tis. Kč), či kulturní domy ve spádových obcích (cca 500 tis. Kč). Rozpočet počítá také s komplexní rekonstrukcí dětského hřiště v ul. Markova (cca 1,6 mil. Kč) a nutnými opravami stropu v Centru vodní zábavy Kdyně (cca 300 tis. Kč). Součástí schváleného rozpočtu jsou rovněž výdaje určené na dostavbu Galerie č.p. 11 (cca 5,5 mil. Kč), jejíž stavbu v uplynulých letech provázely mj. komplikace s nespolehlivostí dodavatelské firmy. Na dostavbu tohoto objektu tak bude vypsáno nové výběrové řízení. V uplynulých dvou letech je značná pozornost věnována také bytovému a nebytovému hospodářství, jehož stav je stále neutěšený. Dlouhodobým chátráním tohoto majetku jsme se bohužel dostali do fáze, kdy drobné (a tedy i "levné") opravy zkrátka nestačí a je třeba jít doslova do základů, kam se například dostala léta neřešená vlhkost, která nás trápí ve většině městských nemovitostí. V případě bytového fondu je problémů mnohem více - většina bytů stále nemá zrekonstruovaná jádra, vchody, dveře, okna či podlahy, do bytových jednotek často zatéká. Tyto rekonstrukce jsou vždy organizačně velmi náročné a v případě špatného plánování by mohly připomínat známý český film "Kulový blesk". Všechny tyto opravy jsou proto důsledně plánovány a rozloženy v čase tak, aby Vám, občanům, působily co nejméně nepříjemností. Na opravy a investice bytového fondu je pro letošní rok vyčleněno více než 15 mil. Kč, v případě nebytových prostor pak téměř 4 mil. Kč - souhrnně se tak jedná bezpochyby o jednu z nejvýraznějších položek rozpočtu. Třetinová investice - cca 5 mil. Kč je v letošním roce vyčleněna na rekonstrukci veřejného osvětlení. Jedná se mj. o dokončení projektu z loňského roku, spolufinancovaného Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, který musel být z důvodu nedostatku čipů a potřebných komponent rozložen i do roku 2022. Nového osvětlení se dočkají občané v obci Prapořiště a Podzámčí, v případě Kdyně pak v ul. Farní a ul. Sokolská. Velká finanční náročnost rekonstrukce veřejného osvětlení je naštěstí vykoupena značnými budoucími úsporami, jejichž dopady však budeme sklízet až v následujících letech, kdy budou rekonstrukce samozřejmě pokračovat a LED technologie tak stávající lampy s neekonomickým provozem postupem času zcela nahradí. Potřebných oprav se dočká také areál kdyňského hřbitova, který je kulturní památkou. Památkové ochraně podléhá rovněž obvodové zdivo hřbitova, k jehož opravě bylo nutné získat stanovisko potřebných úřadů a často diskutovaná oprava hřbitovní zdi tak může letos konečně započít. Kromě oprav zdiva dojde rovněž k vybudování nové vstupní brány vč. vrat (cca 400 tis. Kč). Součástí plánovaných výdajů pro rok 2022 je rovněž vybudování teplovodu do č.p. 9 (dům služeb), č.p. 8 (řeznictví) a do objektu Masarykovy základní školy Kdyně na náměstí (celkem cca 2 mil. Kč). Realizací tohoto projektu dojde k významnému snížení nákladů na vytápění všech uvedených objektů ve vlastnictví města Kdyně. Škoda jen, že k realizaci tohoto záměru nedošlo již v uplynulých letech, kdy mohla být alespoň zpracována projektová dokumentace, jejíž příprava realizaci tohoto záměru bohužel ještě posunula. V kontextu dnešních cen plynu, který se k vytápění budovy školy na náměstí využívá, mohlo dojít k úspoře nezanedbatelné sumy veřejných prostředků. Kromě jiného bude v tomto roce pokračovat také rekonstrukce kancelářských prostor MěÚ Kdyně. Občany nejvíce využívané odbory se snažíme přesouvat blíže k občanům, tedy do přízemních prostor radnice, aby byly snadno dostupné i pro méně pohyblivé občany. V přízemí radnice sídlí kromě správního odboru také kancelář sociální pracovnice, odbor správy nemovitostí a po rekonstrukci se do přízemí přesune také odbor správy majetku a investic, který nyní sídlí v nejvyšším patře budovy.

Dílčích oblastí oprav, investic a projektů, kam budou veřejné prostředky z rozpočtu města Kdyně v roce 2022 směřovat, je samozřejmě více, ostatně celkové výdaje rozpočtu jsou plánovány ve výši více než 167 mil. Kč. Na těchto stránkách jsem Vás chtěla seznámit alespoň s hlavními výdajovými položkami rozpočtu, neboť se často jedná o akce, které jsou pro mnohé z Vás prakticky neviditelné. Ne každý z nás osobně navštěvuje školu či mateřskou školku, spádové obce nebo městský úřad, aby změny, resp. postupné opravy, zaznamenal. Ne každý z nás je uživatelem městského bytu či podnikatelem využívajícím městské nebytové prostory, aby posoudil, zda je o městský majetek náležitě pečováno. Nikdo z nás navíc nevidí do útrob technické infrastruktury, kterou průběžně opravujeme a obnovujeme. Její fungování totiž jako občané chápeme jako samozřejmé. Ve skutečnosti bohužel samozřejmé rozhodně není, což na vlastní kůži pociťujeme při každé havárii či odstávce vody nebo tepla. Fungování veřejných služeb i technické infrastruktury je vykoupeno průběžnými opravami, obnovou a modernizací, která je vždy finančně, organizačně i časově náročná, ale z pohledu občana prakticky neviditelná.

Ing. Věra Říhová, MPA
místostarostka města Kdyně