Podzim je časem plánování a příprav městského rozpočtu

02.11.2021

Příchod podzimu předznamenává blížící se konec roku - čas bilancování uplynulého roku, ale také plánování pro rok nadcházející, který touto dobou již obrazně řečeno "klepe na dveře". Pro plánování je z hlediska vedení města klíčový rozpočet, který je finančním plánem každého kalendářního roku. Rozpočet města Kdyně schvaluje zastupitelstvo na konci roku, aby již od 1. ledna bylo možné realizovat veškeré plánované investice, akce i potřebné nákupy. Další možností je schválení rozpočtového provizoria, které obcím umožňuje sestavit rozpočet až na počátku roku, kdy je situace ohledně příjmů a vývoje ekonomiky přece jen trochu jasnější. Rozpočtové provizorium s sebou za tuto "jasnost a přehlednost" nese však také určitou daň v podobě komplikovaných možností financování rozsáhlých a finančně náročných investičních akcí. Pandemie onemocnění COVID-19 a s ní spojené ekonomické i společenské dopady plánování městských rozpočtů značně ztěžuje. Více než kdy jindy totiž v uplynulých dvou letech platí úsloví: "Člověk míní a život mění." Přestože jsme v tomto roce úspěšně a včas "vysoutěžili" dodavatele na realizaci většiny naplánovaných akcí, provedení mnoha z nich bohužel stále "vázne". Proč? Na tuto otázku by úplně nejlépe dokázal odpovědět kolega zodpovědný za městské investice, který od dodavatelů v telefonu či na schůzkách a kontrolních dnech slyší: "Nemůžeme pokračovat, nemáme čipy, ...nemáme pracovníky, ....nemáme dřevo.... nemáme okenní profily.... nemáme barvy...." Na dotaz, kdy bude možné v práci pokračovat a vše uvedené bude k dispozici, slýcháme v telefonu ticho, na živo vidíme krčení ramen - sami dodavatelé nedokáží firmám upřesnit, kdy bude daná komodita dostupná. S trhem stavebnictví navíc výrazně zamávalo tornádo, které se v polovině roku prohnalo několika moravskými obcemi - řada dodávek stavebního materiálu šla logicky a zcela správně přednostně právě na Moravu, kde byl materiál nejvíce potřebný.

Plánování rozpočtu je dnes disciplínou srovnatelnou s věštěním z křišťálové koule, která v posledních letech není vůbec křišťálovou, naopak! Následky pandemie a vývoj veřejných financí je těžko předvídatelný. Každá predikce je navíc křehká, stejně jako lidské zdraví, od kterého se dnes více než kdy jindy odvíjí prakticky vše. Finanční plán pro daný rok, vytvořený za určité situace, se může lusknutím prstu změnit v plán, který je doslova "sci-fi" a není možné jej splnit, avšak ne kvůli financím, nýbrž kvůli nedostatku materiálu nebo kapacit. Ano, i v 21. století je to v důsledku nedávné pandemie COVID-19 bohužel možné. V souvislosti s městským rozpočtem a stavem veřejných financí ve Kdyni často slýchám fráze: "Město nemá peníze, město má dluh." Ráda bych proto tento článek využila i ke krátkému, a věřím, že i přehlednému a srozumitelnému informování občanů o finanční situaci města Kdyně, která vždy byla a nadále zůstává více než dobrá. Město Kdyně nemá žádný dluh, ostatně i každoroční audit hospodaření ve svých zprávách, které pravidelně zveřejňujeme, vždy konstatuje: "Dluh města je nulový." V posledních letech občany možná poněkud matou schodkové rozpočty, které pro Kdyni nebyly vždy zcela typické. Schodkový rozpočet však nutně neznamená "dluh", protože schodek rozpočtu nemusí být kryt jen úvěrem, což si často podvědomě představíme jako první možnost finančního krytí. Schodek rozpočtu může být kryt také vlastními prostředky na účtech, což je právě případ našeho města. Finanční situaci města Kdyně proto asi nejlépe dokresluje vývoj stavu prostředků na běžných účtech města Kdyně za poslední 4 roky - viz následující tabulka. 

Město Kdyně tedy rozhodně nemá žádný dluh, s finančními prostředky vedení města hospodaří svědomitě, transparentně a především také s vědomím brzké nutnosti vysokých investic. Množství prostředků se podařilo ušetřit například díky změně organizační struktury úřadu, v rámci které byly dříve některé činnosti zajišťovány externími subjekty - např. správa nemovitostí. Některé prostředky na běžných účtech zůstávají proto, že se je v rámci schváleného rozpočtu nepodařilo proinvestovat - ať už vlivem následků pandemie a posunem termínů dodávek potřebných komponentů, či kvůli nespolehlivosti některých dodavatelů. Tak jako tak jsou tyto prostředky kumulovány na běžných účtech města Kdyně, kde slouží mj. také ke krytí již zmíněných schodkových rozpočtů. Stále je před námi totiž řada investičních a finančně náročných výzev, ve kterých budeme pokračovat i v roce 2022, kdy bude mj. zahájena další etapa sanace Masarykovy základní školy Kdyně a nutná obnova vodovodní a kanalizační infrastruktury, která je na mnoha místech ve skutečně havarijním stavu. Investovat budeme nadále také do rekonstrukcí městských bytů, se kterými jsme v tomto roce rovněž započali, stejně tak jako do rekonstrukcí a sanací nebytových prostor. Proto i rozpočet nadcházejícího roku, který je v současné době načrtnut skutečně ještě v hrubých rysech, bude s největší pravděpodobností koncipován jako schodkový, avšak nikoliv s dluhem!

Ing. Věra Říhová, místostarostka města Kdyně


Tabulka - přehled o hospodaření Města Kdyně: