Odpadové hospodářství zatěžuje městské kasy i rodinné rozpočty

03.02.2023

S účinností od 1. ledna 2023 došlo ke změně sazby místního poplatku za systém odpadového hospodářství pro občany města Kdyně a spádových obcí. Konkrétně došlo k navýšení ročního poplatku z původních 500 Kč na 700 Kč/poplatníka.

Důvody navýšení sazby poplatku jsou v dnešní době pro všechny z nás zcela evidentní - do nákladů na svoz odpadů významně vstupují zvyšující se ceny pohonných hmot, skládkovného, ale i dalších souvisejících služeb - např. výsyp kontejnerů na tříděný odpad, svoz komodit ze sběrného dvora, apod. Město Kdyně mělo oproti jiným obcím a městům po dlouhá léta obrovskou výhodu spočívající v provozu vlastní skládky Libkov, jejíž fungování umožnilo maximální snížení nákladů na odpadové hospodářství nejen pro samotné město Kdyně, ale samozřejmě i pro Vás, občany, a tedy i pro Vaše rodinné rozpočty. Kapacita skládky Libkov však byla na jaře roku 2022 naplněna a skládkování dalšího odpadu zde již není možné. Tímto odpadá naše dosavadní výhoda minimálních nákladů skládkovného a dostáváme se naopak do doby, kdy ušetřené peníze budeme do skládky Libkov muset opět vracet formou zajištění její rekultivace. Za tímto účelem má město Kdyně zřízen bankovní účet, kam byly po léta střádány finanční prostředky právě na rekultivaci skládky, která je velmi nákladným a zákonem přesně definovaným procesem (stav bankovního účtu určeného na rekultivaci skládky k 31. 12. 2022 - 6 337 115 Kč). Nicméně tyto prostředky bohužel ani zdaleka nedosahují potřebné výše celkové investice, kterou si skládka Libkov v příštích letech v rámci dílčích rekultivačních etap vyžádá. Komunální odpad z našich domácností je v současné době skládkován na skládce Štěpánovice, s čímž je spojena již zmíněná vyšší finanční náročnost z hlediska dojezdové vzdálenosti, a tedy i spotřeby pohonných hmot.


Jak již předesílá samotný název článku - odpadové hospodářství skutečně není levnou záležitostí. Pro lepší představu o nákladnosti tohoto systému se proto pojďme podívat na vyčíslení nákladů na odpadové hospodářství v roce 2022:

náklady na svoz SKO - Kdyně vč. spádových obcí: 3 800 000 Kč

z toho - uložení odpadu na skládce Štěpánovice 1 750 630 Kč

sběr a svoz nebezpečných odpadů: 83 402 Kč

sběr a svoz komunálních odpadů: 1 279 757 Kč

sběr a svoz ostatních odpadů: 2 739 717 Kč

ostatní nakládání s odpady: 18 510 Kč

NÁKLADY celkem: 7 921 386 Kč


Původní sazba poplatku (2021, 2022): 500 Kč/poplatník

Nová sazba poplatku pro rok 2023: 700 Kč/poplatník


Stávající výběr poplatku ve výši 500 Kč (2022 - příjem rozpočtu): 2 610 658 Kč

Nový výběr poplatku ve výši 700 Kč - rok 2023: 3 500 000 Kč


Výše uvedená čísla hovoří zcela jasně - navzdory zvýšení sazby místního poplatku za systém odpadového hospodářství se nám ani v roce 2023 nepodaří pokrýt ani polovinu nákladů na provoz celého systému, který tak město dofinancovává ze svého rozpočtu, a tedy na úkor zajištění či rozvoje jiných služeb pro občany, či na úkor údržby a obnovy městského majetku, protože ani městský rozpočet bohužel není bezednou pokladnou, ačkoliv bychom si to sebevíc přáli. Ostatně, pojďme k systému odpadového hospodářství přistoupit jako ke každé jiné službě, kterou využíváme proto, že ji potřebujeme - např. služby mobilních operátorů, provozovatelů internetu, služby kadeřníka apod. Odpadové hospodářství jakožto služba navíc řeší významný problém dnešní společnosti spočívající v hromadění nepotřebného materiálu - obalů od potravin, spotřebního zboží, hygienických potřeb, vč. dětských plen, apod. Za tuto službu, která denně řeší naše starosti s odkládáním veškerého nepotřebného materiálu, bez kterého se bohužel nedokážeme obejít, při stávající sazbě poplatku, tj. 700 Kč/poplatníka zaplatí týdně každý z nás 13,46 Kč. Do této částky, a tedy i do celkové sazby poplatku, jsou zahrnuty rovněž služby spojené s tříděním odpadu (papír, plast, sklo) a služby sběrného dvora, které jsou součástí celkových nákladů na odpadové hospodářství. Abychom sazbou poplatku dokázali pokrýt veškeré náklady města Kdyně a Technických služeb Kdyně na zajištění fungování odpadového hospodářství, musela by sazba poplatku dosahovat cca 1 600 Kč/poplatníka.

S ohledem na vše výše uvedené proto zkusme ke službám v odpadovém hospodářství přistupovat stejně jako k ostatním službám v 21. století, které každodenně využíváme a za které jsme často ochotni platit mnohonásobně vyšší částky. Mysleme také na budoucnost - na nás samotné, na naše děti, na přírodu a na celou planetu, kterou produkovanými odpady nepřiměřeně zatěžujeme, a proto se musíme spolupodílet na minimalizaci těchto dopadů, kterých můžeme dosáhnout mj. efektivním systémem třídění a likvidace odpadů.

Ing. Věra Říhová, MPA

místostarostka


Místní poplatek za systém odpadového hospodářství (ve výši 700 Kč/poplatníka) je splatný do 30. 6. 2023 na pokladně MěÚ Kdyně. V případě potřeby je možné poplatek rozložit do splátek. Bližší informace k platbě všech místních poplatků naleznete na webových stránkách města Kdyně v sekci "PRO OBČANY".