Hospodaření města Kdyně

10.05.2022

Informace o hospodaření města Kdyně zveřejňujeme maximálně transparentně tak, abyste měli přehled o tom, jak si Vaše město finančně stojí - jakými finančními prostředky disponuje a z jakých zdrojů jsou tyto prostředky kumulovány, tedy odkud pocházejí. To je jeden úhel pohledu, který však ke komplexnímu pohledu na finanční zdraví jakékoliv instituce, město Kdyně tedy nevyjímaje, rozhodně nestačí. Informace o disponibilních finančních prostředcích je nutné zasadit do kontextu potřebnosti budoucích investic, tedy vymezit oblasti, kam je třeba finanční prostředky směřovat. Ve Kdyni v této souvislosti hovoříme zejména o nutných investicích do infrastruktury, které často přicházejí bohužel již "pět minut po dvanácté" a znamenají často až astronomicky vysoké investice, jejichž přidaná hodnota je pro nás, pro občany, jen těžko posouditelná, protože funkčnost vodovodu, teplovodu, či kanalizace je pro nás již samozřejmým standardem. 

Pojďme se společně podívat k bilanci hospodaření roku 2021. Hospodaření města Kdyně v loňském roce skončilo přebytkem ve výši cca 2,5 mil. Kč (celkové příjmy: 138 969 046,13 Kč, celkové výdaje: 136 429 597,15 Kč). K 31. 12. 2021 město Kdyně na svých účtech disponovalo finančními prostředky ve výši cca 53 mil Kč. Schválený rozpočet pro rok 2021 počítal sice se schodkem ve výši necelých 14 mil. Kč, z důvodů spojených zejména s koronavirovou krizí však nebylo možné tyto prostředky proinvestovat - mj. z důvodu nedostatku komponent (např. čipy a další elektrosoučástky) či absence pracovní síly zejména v oboru stavebnictví.

Celá řada akcí a projektů plánovaných pro rok 2021 se tedy přehoupla do rozpočtu letošního roku. Posun investičních akcí se týká zejména rekonstrukce veřejného osvětlení ve spádových obcích, spolufinancované Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, na kterou letos plynule navázala rekonstrukce veřejného osvětlení ve Kdyni (ul. Farní). Vyčerpány nebyly ani prostředky určené na dostavbu Galerie č.p. 11, kde jsme se až do loňského roku potýkali s problémy spojenými s nespolehlivým dodavatelem stavby, který nebyl schopen dílo řádně dokončit. Čerpány nebyly ani prostředky určené na rekonstrukci chodníků v ul. Dělnická, jejichž rekonstrukce je odvislá od rekonstrukce vozovky, kterou zde bude provádět Plzeňský kraj, resp. Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, pod jejíž správu tato komunikace spadá. Akce byla odložena již opakovaně, a to z důvodu naléhavých havarijních oprav pozemních komunikací v jiných částech Plzeňského kraje. K rekonstrukci této ulice dojde podle nejnovějších informací v roce 2023, a to konkrétně v úseku od Centra vodní zábavy Kdyně až po restauraci Škarmanka. Stěžejní budou nejen nové povrchy chodníků a vozovky, ale zejména rekonstrukce vodovodní a kanalizační infrastruktury, která byla vyčíslena na téměř 20 mil. Kč. Dalších bezmála 10 mil. Kč bude třeba investovat do nových chodníků (rekonstrukce vozovky bude prováděna a hrazena Plzeňským krajem). V této části města je zapotřebí vyřešit rovněž odvádění dešťové, tzv. balastní vody, jejíž natékání do kanalizace spolu se splaškovou vodou je zcela nepřípustné. Pouhé zpracování projektu rekonstrukce technické infrastruktury v této části města se vyšplhá na cca 1 mil. Kč. Souběžně s výměnou vodovodní a kanalizační infrastruktury bude provedena rovněž rekonstrukce veřejného osvětlení. Právě z důvodu velké finanční náročnosti a značného diskomfortu pro místní obyvatele z důvodu dlouhodobých stavebních prací, se kterými je kromě problematického přístupu k nemovitostem a značnému hluku spojena i vysoká prašnost, jsou takto rozsáhlé investiční akce prováděny vždy souběžně - tj. výměna infrastruktury, povrchů vozovek i chodníků a veřejného osvětlení. Stav kanalizace v této části města je, bohužel jako na řadě jiných míst, žalostný. Stejně jako opodál, v ulici Komenského, kde kamerové zkoušky v loňském roce odhalily propadlou, popraskanou a řadu let zanesenou kanalizaci, avšak s tím rozdílem, že je na ní položen prakticky nový povrch vozovky. Budoucí rekonstrukce technické infrastruktury v těchto místech tak bude nejen značně nelogickou, ale především nehospodárnou záležitostí, neboť abychom se k zastaralé infrastruktuře dostali, budeme muset zničit nedávno položený povrch vozovky, který byl financován z finančních prostředků města Kdyně, ze kterých bude následně financována rovněž pokládka nového povrchu nad zrekonstruovanou infrastrukturou.

Pojďme se ale vrátit zpět k tématu nevyčerpaných finančních prostředků. Nevyčerpané finanční prostředky rozpočtu daného roku se nikam neztrácejí a město o ně rozhodně žádným způsobem nepřichází - tyto prostředky jsou naopak kumulovány na běžných účtech města Kdyně a je s nimi hospodařeno v dalších rozpočtových letech, kdy jsou dané investice již realizovatelné - jako např. v případě již zmíněného veřejného osvětlení či revitalizace zeleně v areálu hřbitova, která v letošním roce probíhá souběžně s opravou obvodového zdiva. Komplexní revitalizace zeleně kolem smuteční síně vč. opravy obvodové hřbitovní zdi je vyčíslena na 1,5 mil. Kč. Vzhledem k tomu, že obvodové zdivo spolu s kostelem sv. Mikuláše a celým areálem hřbitova podléhá památkové ochraně, před opravou zdi bylo nutné získat stanovisko orgánů památkové péče a souhlas s postupem prací, aby nebyl narušen ráz hřbitova a jeho nezpochybnitelná historická hodnota. Tyto skutečnosti jsou rovněž důvodem pozdržení prací na opravách zdi, jejíž stav byl bohužel již neutěšený a vyžádal si rovněž pokácení vzrostlých akátů. Kořeny stromů byly bohužel příčinou špatného stavu zdi, jejíž statiku narušovaly a nebylo možné je nadále zachovat.


A jaké investice nás tedy v nejbližší době ještě čekají?

Je jich celá řada, proto se pojďme zaměřit na ty nejbližší. Již třetím rokem pracujeme na průběžných rekonstrukcích a opravách v budově radnice, kde budujeme moderní a pro občany snadno dostupné kancelářské prostory. Z těchto důvodů do přízemí radnice přesouváme kanceláře, které Vy, jakožto občané, navštěvujete nejčastěji - odbor správy nemovitostí (agenda bývalého Bytservisu), sociální pracovnice a v tomto roce dojde rovněž k přesunu kanceláře odboru správy majetku a investic z nejvyššího patra budovy přímo do přízemí. Zásadní je rovněž rekonstrukce radniční věže, u které průzkum z dronu odhalil velmi nebezpečný havarijní stav spočívající v uvolněném oplechování a konstrukce střechy věže. Vzhledem k uměleckému zhotovení oplechování a nutnosti realizace komplikovaných výškových prací se jedná o investici ve výši cca 3,5 mil. Kč, která zahrnuje rovněž komplexní rekonstrukci věžních hodin a jejich osvětlení pomocí úsporné LED technologie.

V plném proudu jsou také práce na obnově infrastrukturního majetku města Kdyně - již od počátku roku probíhá stavba nového vodovodu v obci Starec, který nahradí stávající vodovod, jehož časté havárie občany Starce v loňském roce opravdu potrápily. V této lokalitě se doposud nacházely dva vodovodní řady - jeden z osinkocementu (azbest) pocházející roku 1971, jehož životnost by měla být cca 20 - 30 let a druhý vodovod z litiny, který pochází dokonce z roku 1938. Oba tyto řady jsou tedy již několik desítek let za hranicí své maximální životnosti. Stav veškeré vodovodní a kanalizační infrastruktury máme detailně zmapován díky schválenému Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací v majetku města Kdyně na období 2022 - 2031. Investice do této infrastruktury byly ve Kdyni bohužel dlouhodobě upozaďovány, proto se v této oblasti potýkáme se značným podfinancováním, jehož důsledkem jsou časté havárie a odstávky. Rozpočet roku 2022 proto počítá s opravami a investicemi do vodovodní a kanalizační infrastruktury ve výši cca 6 mil. Kč.

Nezanedbatelné jsou také investice do oblasti předškolního i školního vzdělávání. Nejzásadnější je realizace II. etapy sanace hlavní budovy Masarykovy základní školy Kdyně. Celkové investice do rekonstrukcí a oprav budov škol a školek pro rok 2022 činí více než 6,5 mil. Kč.

Priority rozpočtu města Kdyně pro rok 2022 tedy opět spočívají v opravách a rekonstrukcích - tedy v péči o městský majetek, který je pro spokojený život nás, občanů, zcela stěžejní. Naší prioritou z pozice vedení města proto i nadále zůstává funkční vodovod, kanalizace i teplovod, zdravé, bezpečné a moderní školní prostředí bez plísně a rozvoj základních služeb pro obyvatele, jejichž fungování by mělo být již dávno samozřejmé.


Ing. Věra Říhová, MPA

místostarostka města Kdyně


Fotogalerie