Co se dělo na 20. zasedání Zastupitelstva města Kdyně?

26.04.2018

Na 20. zasedání Zastupitelstva města Kdyně byla schvalována řada věcí - zastupitelstvo mimo jiné projednávalo a následně i schválilo založení Městské polikliniky Kdyně vč. její zřizovací listiny. Záměrem města je zajistit lékařskou péči pro obyvatele města a mít možnost ovlivnit řadu faktorů, jako např. cenu nájmů a způsob využití. V budoucnu by zde mohl být umístěn také rentgen, kvůli kterému občané musejí dojíždět do Domažlic či Klatov. Dalším zajímavým bodem programu byla nová zřizovací listina Technických služeb Kdyně, která reaguje na události spojené s výpovědí smlouvy o pronájmu koupaliště ze strany stávajícího nájemce. O koupaliště se tedy, alespoň prozatím, budou muset postarat technické služby. Podle našeho úsudku však ve výčtu činností organizace řada důležitých bodů chybí, proto jsme již na zasedání avizovali, že toto budeme v brzké době připomínkovat a žádat o doplnění některých bodů v rámci hlavní činnosti organizace. Jelikož nám byly podklady pro jednání doručeny 5 dní před konáním zasedání, nestihli jsme naše připomínky po konzultaci s odborníky kvalitně zpracovat a vedení města předložit. Hlasování jsme se tedy v této věci zdrželi a budeme požadovat pozdější zapracování našich připomínek k náplni činnosti organizace.

Větší diskuse se strhla kolem posledního bodu programu, kterým bylo odkoupení objektu restaurace U Votrubů. Před jednáním zastupitelstva jsme slyšeli celou řadu spekulací a fám o tom, že objekt chce město využít jako byty pro seniory. Tomuto záměru bychom nebyli nakloněni, protože město absencí restauračního zařízení v poslední době opravdu trpí a je třeba věc aktivně řešit. Náměstí by podle nás mělo sloužit občanské vybavenosti a nemělo by suplovat funkci sídliště. Vedení města však chce restauraci zachovat, což je i podle nás správným krokem. Pokud je vlastníkem nemovitosti (ať už jakékoliv) obec, může podnikatele stimulovat různými pobídkami, zvýhodněnou cenou nájmu a neposlední velkou výhodou je i skutečnost, že v objektu jsou celkem 3 bytové jednotky, které může využívat personál restaurace. Se zachováním restaurace jednoznačně souhlasíme a jsme rádi, že i vedení města vidí situaci stejně. Pokud by město k odkupu objektu nepřistoupilo, hrozilo by, že objekt bude odkoupen třetí osobou a využíván např. jako ubytovna, což by v centru města mohlo kumulovat řadu nežádoucích jevů. Navíc by se tím rozhodně nevyřešila akutní absence restauračního zařízení. Navíc se v případě této restaurace jedná o zařízení, které má ve Kdyni dlouholetou tradici a do města prostě neodmyslitelně patří. Odkoupení nemovitosti za cenu 7 000 000 Kč bylo zastupitelstvem schváleno, tak doufejme, že se v restauraci U Votrubů (ať už se bude jmenovat jakkoliv) zase brzy dobře najíme 😊

V únoru letošního roku naši zastupitelé spolupracovali se zástupci skautského střediska Lípa Prapořiště, kteří se na nás obrátili ve věci odkupu pozemků kolem své stávající klubovny v Prapořištích. Majetek ve vlastnictví organizace je pro tyto spolky důležitý, neboť díky řadě dotačních titulů mohou žádat o různé dotace na rekonstrukce kluboven či jejich novou výstavbu. Podobný problém jsme již dříve pomohli řešit zástupcům pionýrské skupiny Safír Kdyně, spolu s kterými jsme sepsali žádost o odkup pozemků. Proto i v tomto případě jsme postupovali obdobně a poradili skautům, aby sepsali žádost o odkup pozemků a doručili ji na Městský úřad Kdyně. Žádost byla doručena již v únoru tohoto roku a vedoucí střediska doposud neobdrželi od vedení města žádnou zpětnou vazbu (přestože v samotném závěru žádosti uvedli, že chtějí být písemně vyrozuměni). Proto jsme vedoucí střediska pozvali na 20. zasedání Zastupitelstva města Kdyně, aby se vedení města k jejich žádosti přímo vyjádřilo. Závěr je takový, že se věci snad brzy dají do pohybu a skauti se vlastnictví pozemků podle slov vedení města brzy dočkají...