Bilance roku 2021 pohledem starosty

14.02.2022

Vážení spoluobčané,

opět společně stojíme na prahu nového roku, který bude bezpochyby plný různorodých výzev. Již celé dva roky nám nové lidské i společenské výzvy připravuje zejména pandemie onemocnění COVID-19 se kterou neustále v různě silných vlnách bojujeme a snažíme se i nadále zachovat důležité aspekty společenského života, na jaký jsme byli zvyklí. Jednou takovou společenskou událostí loňského roku byl Vánoční koncert Janka Ledeckého, který jsme z pozice vedení města využili k poděkování všem těm, kteří se jako dobrovolníci aktivně zapojili do pomoci v první, a tedy i nejtěžší, vlně koronaviru na počátku roku 2020. Byly to velmi těžké okamžiky s mnoha neznámými, a o to více jsem si vážil každé dobrovolně podané pomocné ruky - ať už k šití nebo roznosu roušek nebo k provádění dezinfekce veřejných prostranství či k zajištění nákupů pro seniory. Jsem rád, že jsme měli možnost tyto dobrovolníky pozvat alespoň na Vánoční koncert doplněný o raut, byť s ročním zpožděním, protože loňský koncert byl z důvodu přísných epidemiologických opatření zrušen. Všem těmto dobrovolníkům, kterým jsem osobně děkoval i v průběhu koncertu, patří ještě jednou velké a upřímné poděkování za jejich obětavost pro své spoluobčany a také za velkou odvahu na začátku pandemie, tedy v době neznámých dopadů této nemoci.

Téma koronaviru na těchto stránkách nezmiňuji rád, pojďme tedy toto téma opustit a podívat se společně na to, co uplynulý rok 2021 přinesl městu Kdyně, jeho spádovým obcím, ale především Vám, občanům. Moje bilance bude stručná a omezím se jen na ty z mého pohledu nejzásadnější akce loňského roku. Často diskutovanou a zcela zásadní oblastí, kam v roce 2021 prostředky z rozpočtu města směřovaly, bylo školství a předškolní vzdělávání, na které bylo v oblasti investic a oprav čerpáno celkem 7 mil. Kč. Jednou z hlavních akcí byla realizace I. etapy sanace hlavní budovy Masarykovy základní školy Kdyně. Tato akce v celkové výši kolem 4 mil. Kč zahrnovala komplexní odizolování levého křídla budovy školy vč. školní jídelny a kuchyně, kde byly problémy s plísní a vlhkostí největší. Souběžně s terénními úpravami započaly také přípravy k vybudování bezbariérového vstupu do budovy školy, který bude dokončen v letošním roce. V rámci sanace došlo rovněž k rekonstrukci odpadního i teplovodního potrubí a dalších potřebných částí technické infrastruktury, jejichž dlouhodobý nevyhovující stav ohrožoval hladký provoz školy a především školní kuchyně. V letošním roce bude ve školní kuchyni instalován dosud chybějící odlučovač tuku, tzv. lapol a drtič zbytků jídla, který umožní zpracování a minimalizaci kompostovatelného odpadu, a usnadní tak kuchyňskému personálu již tak nelehkou práci. Nezapomínáme samozřejmě ani na obnovu vnitřních prostor budovy, alespoň v místech, kde to je s ohledem na vlhkost objektu již proveditelné - komplexní rekonstrukcí v loňském roce prošla např. cvičná kuchyňka, která nyní žákům nabízí moderní zázemí k praktické výuce a přípravě na možné budoucí povolání v oblasti gastronomie. Vedle kuchyňky vzniklo také pracoviště školního psychologa. Obě tyto akce byly spolufinancovány z Evropského fondu pro regionální rozvoj. V novém pavilonu I. stupně základní školy došlo k instalaci tzv. screenových rolet, které zastíní okna a pomáhají tak snížit teplotu v učebnách. Teplota v těchto učebnách je totiž kvůli velkým oknům zvláště v jarních a letních měsících zcela neúnosná a učebny tak bohužel neposkytují vhodné podmínky k vzdělávání. Instalace těchto speciálních elektronických rolet by měla tyto dlouholeté potíže s přehříváním učeben vyřešit. Investice a opravy byly prováděny také v obou kdyňských mateřských školách, kde došlo k výměně oken. Stávající, stále ještě původní, okna již špatně izolovala a v důsledku toho byl provoz všech budov značně neekonomický, zejména z hlediska jejich vytápění. Již tuto zimu, tedy bezprostředně po instalaci oken, jsme v oblasti vytápění objektů a udržení stabilní teploty zaznamenali velké změny, a tedy i značnou budoucí úsporu prostředků městského rozpočtu. Komplexní rekonstrukcí prošel IV. pavilon MŠ Markova, spolu s kanceláří ředitelky. Tento pavilon byl z důvodu havarijního stavu dlouhodobě uzavřen. Až v loňském roce jsme do něj opětovně vdechli život, čemuž předcházela rozsáhlá a finančně i časově náročná výměna vodovodní i teplovodní infrastruktury a další nezbytné opravy, které si pavilon s ohledem na ostrý zub času, který se do něj zaťal, vyžádal.

Oblast školství, která byla z hlediska investic a oprav v loňském roce nejzásadnější nejen z hlediska objemu prostředků, ale i jejich významu a budoucího přínosu, nyní opusťme a pojďme stručně vyjmenovat další dokončené akce, mezi které patří např. vybudování komunikací v nových zástavbách Na Skalce a Pod Korábem. Oba projekty, které měly být dokončeny již v předešlých letech, se z důvodu projektových komplikací podařilo dokončit až v loňském roce. Nejproblematičtější bylo budování komunikace Na Skalce, kde místní obyvatelé bohužel v minulosti stavěli své domy bez existence projektu komunikace, což s sebou přineslo mnoho problémů, např. v podobě vyrovnávání nivelačních výšek a budování vjezdů k jednotlivým pozemkům. Výstavba obou komunikací stála cca 6 mil. Kč.

V roce 2021 započala rovněž rekonstrukce veřejného osvětlení ve spádových obcích (Prapořiště, Dobříkov, Branišov, Smržovice, Hluboká a Vítovky), jejíž realizace se zejména z důvodu nedostatku čipů a dalších potřebných komponent částečně přesunula i do letošního roku a navazovat na ni bude rekonstrukce veřejného osvětlení ve Kdyni, konkrétně v ul. Vodní, v ul. Starokdyňská, v obci Podzámčí, a podél průtahu Kdyní a v prostoru náměstí. Rekonstrukce veřejného osvětlení přinese nejen zvýšení bezpečnosti pohybu chodců, ale díky LED technologii zejména značné budoucí finanční úspory pro městský rozpočet z hlediska provozu i oprav stávajícího osvětlení. Ani tato infrastruktura v našem městě bohužel není bezproblémovou a existují místa, kde veřejné osvětlení po celá léta funguje jen na jednu fázi (ul. Markova, obec Podzámčí). Tato místa představují pomyslný domeček z karet a jeho nenadálé "zřícení" by znamenalo nejen velké množství nepříjemných komplikací pro občany, ale také okamžité investování velkého množství finančních prostředků v řádech několika milionů korun.

Rád bych na těchto stránkách zmínil také investice do městských nemovitostí, ať už do bytových jednotek či nebytových prostor. Město Kdyně s ohledem na svoji velikost vlastní velké množství nemovitostí a jejich údržba a opravy jsou proto nezanedbatelnou částkou městského rozpočtu. Opravy bytového fondu se v loňském roce vyšplhaly na 6,5 mil. Kč, v případě oprav nebytových prostor se jednalo o částku 1,6 mil. Kč. Kromě oprav jsou prováděny také potřebné investice - v případě bytových jednotek se jedná zejména o rekonstrukce bytových jader, střech či vchodů do nemovitostí. V případě nebytových prostor se jedná např. o sanace nebytových prostor, výměny oken a výloh, nové fasády, apod. Do investic v oblasti bytových a nebytových prostor v roce 2021 z městského rozpočtu směřovalo celkem 4,7 mil. Kč.

V loňském roce započala také komplexní rekonstrukce prvního patra bývalého domu služeb (Náměstí č.p. 9), kde postupně vzniká zubařská ordinace, vč. dvou stomatologických místností a dalších místností pro nezbytné technické vybavení (např. vzduchotechnika, apod.). Dispoziční uspořádání objektu počítá rovněž s místností pro umístění intraorálního rentgenu, se dvěma místnostmi pro zubní laboratoř a prostorem pro zaměstnance vč. sociálního zázemí. Všechny uvedené místnosti budou postupně kompletně vybaveny potřebným technickým zubařským vybavením, aby byla zubní ordinace plně provozuschopná. Již v letošním roce budou zakoupeny dvě stomatologické soupravy, kompresor s odsávačkami a intraorální rentgen v hodnotě cca 1,8 mil. Kč. Průběžně probíhá také dlouho opomíjená obnova městského inventáře - zejména laviček a odpadkových košů, ale i pískovišť a herních prvků na sídlištích, ve školkách i ve spádových obcích. Nyní je před námi ale zcela nový rok s novými plánovanými akcemi a s novým městským rozpočtem, o kterém se podrobněji dočtete v článku místostarostky, Ing. Věry Říhové, MPA.

Oskar Hamrus,
starosta města Kdyně

Fotogalerie