5. SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO


 • Odpadové hospodářství:
 • Moderní sběrný dvůr - rozšíření segmentu přijímaných komodit, zefektivnění fungování služeb a úspora veřejných prostředků
 • Instalace podzemních/polopodzemních kontejnerů na tříděný odpad - ul. Markova, ul. Družstevní, ul. Nádražní
 • Zpevňování ploch pod sběrnými nádobami na tříděný odpad (v roce 2022 - obec Hluboká, koupaliště Hájovna)
 • Instalace přístřešků na kontejnery na směsný komunální odpad na veřejných prostranstvích (např. v roce 2022 - ul. Na Koželužně, ul. Nádražní)
 • Instalace košů na tříděný odpad na veřejných prostranstvích, dětských hřištích, koupalištích, apod.


 • Hřbitov:
 • Rozšíření hřbitova - II. etapa revitalizace hřbitova, vybudování kolumbária a rozptylové loučky
 • Vybudování chodníků v areálu hřbitova
 • Vybudování nového prostoru k odkládání hřbitovního odpadu
 • Pokračování revitalizace hřbitova - veřejná zeleň, oprava hřbitovní zdi v zadní části hřbitova


 • Modernizace vybavení příspěvkových organizací:
 • Modernizace a nákup potřebné techniky TS Kdyně - žací traktory, sekačky, multikáry, apod. (komunální technika je průběžně obnovována již od roku 2019 - např. traktory KUBOTA, sekačka SPIDER, sněhové radlice, vysavače, apod)
 • Modernizace vybavení MKS Modrá hvězda Kdyně - moderní audiovizuální technika v sále Sokolovny
 • Modernizace vybavení Centra vodní zábavy Kdyně
 • Obnova a modernizace vozového parku pečovatelské služby Doma ve Kdyni (v roce 2022 získána dotace na pořízení automobilu s hybridním pohonem - dodání v roce 2022/2023)
 • Modernizace vybavení a pomůcek pro výchovu dětí a žáků (ZŠ a MŠ zřizované městem Kdyně)


 • Veřejná zeleň
 • Pravidelná péče a údržba veřejné zeleně - ošetřování zeleně, provádění zdravotních řezů, monitoring stavu zeleně, evidence údajů do pasportu veřejné zeleně
 • Náhradní výsadba veřejné zeleně - obnova zeleně po kácení z důvodu jejího nevyhovujícího stavu, výsadba vhodných dřevin (např. v prostoru náměstí dochází k výsadbě lip, které jsou odolnější vůči nepříznivým vlivům městského prostředí)
 • Revitalizace sídlišť
 • Zelené střechy - osazování střech zelení - např. autobusové nádraží, autobusové zastávky, apod.
 • Květinová výsadba ve veřejném prostoru (Náměstí, sídliště, apod.)


 • Transparentní fungování města a jeho organizací:
 • Zveřejňování informací o hospodaření města vč. stavu finančních prostředků na účtech, podrobné důvodové zprávy k návrhu rozpočtu, podrobné členění závěrečného účtu (realizováno již od roku 2019)
 • Kontroly hospodaření s veřejnými prostředky v příspěvkových organizacích města


 • Informovanost obyvatel:
 • Zvýšení periodicity vydávání Kdyňských listů
 • Pravidelná aktualizace webových stránek
 • Komunikace prostřednictvím sociálních sítí (FB stránky "Město Kdyně")

 • Mobilita obyvatel:
 • Zavedení školního/senior taxi
 • svoz žáků ze spádových obcí města Kdyně do školy ve Kdyni/v Prapořištích za účelem zvýšení jejich bezpečnosti během cesty do/ze školy
 • odvoz seniorů za lékařskou péčí či nákupy (Domažlice, Klatovy)
 • možnost využití minibusu i pro další účely - zájezdy a výlety, akce spolků a místních organizací, apod.