3. INFRASTRUKTURA


 • Vodovodní a kanalizační infrastruktura:
 • Obnova infrastruktury v souladu s Plánem financování obnovy vodovodní a kanalizační infrastruktury v majetku Města Kdyně (vytvořen a schválen již v roce 2021) - např. obnova kanalizace a zajištění jímání balastních vod v ul. Dělnická (realizace v roce 2023)
 • Budování nové vodovodní a kanalizační infrastruktury - obec Hluboká (tzv. Moskva + MŠ Hluboká - bude zahájeno již v roce 2022), obec Podzámčí (kulturní dům), obec Starec - odkanalizování obce
 • Řešení odkanalizování spádových obcí města Kdyně - budování kanalizace a poskytování dotací na zajištění odkanalizování nemovitostí (zejména ve spádových obcích, kde není možnost napojení nemovitostí na ČOV Kdyně) - viz sekce "SPÁDOVÉ OBCE"
 • Čistírna odpadních vod Kdyně - intenzifikace ČOV Kdyně (v roce 2023 dojde k dokončení nyní připravovaného projektu intenzifikace ČOV Kdyně)

 • Teplovodní infrastruktura:
 • Budování teplovodního potrubí - napojení dalších objektů a realizace úspor veřejných prostředků (zahájeno již v roce 2021/2022 - napojení MZŠ Kdyně a objektů v prostoru náměstí - č.p. 8 - řeznictví a č.p.9 - "Dům služeb")
 • Průběžná obnova infrastruktury - postupná výměna nevyhovujícího teplovodního potrubí

 • Veřejné osvětlení:
 • Pokračování rekonstrukcí veřejného osvětlení ve Kdyni i ve spádových obcích (zahájení již v letech 2021 - 2022 za dotační podpory MPO ČR)
 • Výměna technologie (náhrada stávajících světel úspornou LED technologií)
 • Instalace nových lamp v dosud nepokrytých či hůře pokrytých lokalitách
 • Komplexní rekonstrukce vedení veřejného osvětlení v ul. Markova a v ul. Rýzmberská - výměna el. vedení z důvodu dlouhodobých problémů a havarijního stavu rozvodů v této části města.